Udkast til ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Færøerne (nyt forsørgelseskrav til medfølgende familie til erhvervsaktive)

25. juli. 2023 | Hoyringssvar

Vinnuhúsið hevur fingið til ummælis: Udkast til ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Færøerne (nyt forsørgelseskrav til medfølgende familie til erhvervsaktive)

Føroya Arbeiðsgevarafelag hevur fylgjandi svar:

Høringsssvar - Bekendtgørelse om ændring af udlændinges adgang til Færøerne
Føroya Arbeiðsgevarafelag (Færøernes Arbejdsgiverforening) har følgende bemærkninger til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Færøerne, der blev sendt i høring 28. juni.

Generelle bemærkninger:
Kravet til bruttoindkomsten hos udlændinge, hvor der ansøges om opholdstilladelse til medfølgende familie, er en del lavere i dag, end det som forslaget til ændret bekendtgørelse lægger op til. Derfor er der tale om væsentlige ændringer, som kan forventes at have en stor indflydelse på udlændinge, der søger ophold på Færøerne.

Naturligvis er det af største betydning, at alle personer bosiddende på Færøerne har mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Det må dog pointeres, at de indkomstkrav, der sættes i forslaget til ændret bekendtgørelse, efter færøske forhold er en høj indkomst. Især når der er tale om ufaglærte arbejdere, som en stor del af de udlænginge, der er bosat på Færøerne, sædvanligvis er.

Vores vurdering er, at det for hovedparten af udlændingene vil være meget svært at opfylde disse indkomstkrav, og som derfor får meget svært eller i visse tilfælde umuligt ved at få medfølgende familie til Færøerne.

Den nuværende beskæftigelsesmæssige situation på Færøerne er i dag så presset, at det er en alvorlig flaskehals for yderligere økonomisk vækst og for at kunne tilbyde de velfærdstjenester, som der er ønske om at stille til rådighed for den færøske befolkning.

Med en aktuel arbejdsløshed på 0,6 % og den højeste erhvervsfrekvens i Europa, er det tvingende nødvendigt at både private og offentlige arbejdsgivere har gode muligheder for at ansætte og beholde udenlandske medarbejdere. Udenlandske medarbejdere er en forudsætning for at fastholde den økonomiske fremgang og sikre velfærden i det færøske samfund. Derfor er det yderst vigtigt, at der tages hensyn til dette, når der fortages ændringer der gælder for udlændinges adgang til at tage ophold på Færøerne.

Derudover skal Føroya Arbeiðsgevarafelag bemærke, at det er svært at forstå, hvorfor det kun er indtægten hos den ”primære forsørger” der skal tælles med i indkomstgrundlaget, når ansøgninger om ophold til medfølgende familie behandles, inkl. forlængelser af disse.

De særlige regler i fast-track ordningen for hhv. EU og tredjelande er som udgangspunkt kun gældende, så længe arbejdsløsheden på Færøerne er 3,5% eller lavere. Dette medfører, at alle tilflyttere, som kommer til Færøerne, i praksis har gode muligheder for at få ansættelse. Især når vi som nu har været i en længere periode med en arbejdsløshed på under 1 %.


Derfor mener vi at det er både uheldigt og urimeligt alene at tælle indkomsten hos den ”primære forsørger” med i indkomstgrundlaget for familien. Mest sandsynligt vil ægtefællen eller samleveren hurtigt kunne komme i arbejde på Færøerne, og dermed vil familien have to indtægter. Dette bør der tages hensyn til, både ved ansøgninger om opholdstilladelse og især ved forlængelser af denne. Indtægtsgrundlaget hos familien vil kunne ændres meget hurtigt efter, at ægtefælle eller samlever er
kommet til Færøerne. Med dette forslag vil langt hovedparten af ansøgningerne blive afvist, også selvom der kun i de færreste tilfælde vil være et reelt problem med en for lav indkomst til at kunne forsørge sig selv og sin familie.

De beløbsgrænser, der er valgt i forslaget til bekendtgørelse, afspejler også, at det forventes at den ”primære forsørger” vil skulle forsørge både den medfølgende ægtefælle eller faste samlever, samt medfølgende børn. Således stilles der f.eks. større krav til bruttoindkomsten hos den primære forsørger, hvis der i tillæg til medfølgende barn også er en medfølgende ægtefælle/samlever, uanset er der i mange tilfælde vil være en ekstra indkomst til husstanden, hvis der er en medfølgende ægtefælle eller fast samlever.

Det foreslås derfor, at der foretages ændringer i bekendtgørelsen, således at det er den samlede husstandsindkomst der tæller med i forbindelse med ansøgninger om ophold til medfølgende familie til Færøerne og om forlængelser af disse.

Specielle bemærkninger:
I stk. 4, nr. 2 og 3, står der ”op til maksimalt 4 børn”. Skal dette forstås som yderligere 3 børn i tillæg til det ene barn, der er omfattet af beløbsgrænsen, eller er det 4 børn i tillæg til det ene barn?

Venlig hilsen
Føroya Arbeiðsgevarafelag

Niels Winther
Direktør