Finansforbundet

§ 1.
Overenskomstområde

Stk. 1
Denne overenskomst omfatter medarbejdere, som arbejder i BankNordik på Færøerne, som er funktionær eller har funktionærlignende status i henhold til lagtingslov om funktionærer, § 1.

Stk. 2
Overenskomsten omfatter ikke:

 • Medarbejdere ansat til midlertidig beskæftigelse, der ikke varer ud over 3 måneder (jf. af­tale om midlertidigt beskæftigede og vikarer)
 • Rengøringspersonale

Stk. 3
Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens­komst.

Stk. 4
Overenskomsten omfatter tillige medarbejdere ansat i Skyn. Dog kan der af konkurrencemæssige hensyn indgås aftaler, der fraviger overenskomsten med hensyn til løn og arbejdstid. Sådanne aftaler indgås mellem den faglige personaleforening og BankNordik.

§ 2.
Ansættelse

Ved ansættelsen udarbejdes ansættelsesbrev i henhold til Løgtingslov nr. 20 fra 8. maj 2008 um skyldu arbeiðsgevarans at fráboða løntakaranum treytirnar fyri setanarviðurskiftunum.

Medarbejdere aflønnet over trin 77
Der oprettes individuel skriftlig aftale om medarbejderens aflønning og dennes regulering. Med hensyn til øvrige vilkår i ansættelsesforholdet anføres i aftalen, at der gælder tilsva­rende regler som for medarbejdere i lønklasse 4.

§ 3.
Indplacering

Stk. 1 - Generelt
Samtlige medarbejdere i virksomheden indplaceres i en lønramme og på et løntrin, jf. ne­denfor. Indplaceringen af ubefordrede medarbejdere sker normalt på 1. trin i lønrammen og anciennitetsstigning, der finder sted hvert år pr. 1. januar, fortsætter til sluttrin opnås.

Oversigt over lønklasser, lønrammer og løntrin findes i bilag 1 til overenskomsten.

Stk. 2 - Kontorassistenter, bankbetjente og kantinepersonale - lønklasse 1
Kontorassistenter, bankbetjente og kantinepersonale indplaceres i lønklasse 1 og som mi­nimum i lønramme 10.

Kontorassistenter, der består eksamen fra FinansSkolen eller fra Finansuddannelsen, indplaceres med bevarelse af løn­ancienniteten 1 lønramme højere med virkning fra førstkommende 1. i måneden. På 1-års­dagen for oprykningen indplaceres medarbejderen med bevarelse af lønancienniteten 3 løn­rammer højere.

Kontorassistenter, der består eksamen fra Finansiel Videreuddannelse eller fra Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, indplaceres med be­varelse af lønancienniteten 4 lønrammer højere.

Finansuddannelsen
Kontorassistenter, der ikke opfylder betingelserne, kan af banken gives dispensation til at deltage i Finansuddannelsen.

Forudsætningen for en sådan dispensation er, dels at kontorassistenten inden udløbet af det kalenderår, hvor deltagelsen påbegyndes, har været beskæftiget med egentligt bankmæssigt arbejde i vedkommende bank i mindst 3 år og er fyldt 22 år, dels at forudsatte kundskaber i henhold til de fastsatte retningslinjer er opnået, inden deltagelse i Finansuddannelsen påbegyndes.

Dispensation bør i almindelighed gives til medarbejderen, som har været beskæftiget med egentligt bankmæssigt arbejde i de 5 foregående år.

Stk. 3 - Elever

Elever aflønnes således:

Elevløntrin 1 pr. 1. august 2021:....................194.398 kr.
Elevløntrin 2 pr. 1. august 2021:....................216.000 kr.

Elevløntrin 1 pr. 1. maj 2022:............................196.828 kr.
Elevløntrin 2 pr. 1. maj 2022:............................218.700 kr.

Trinstigningen foretages på årsdagen for elevansættelsen. Trinene reguleres med sædvanlige overenskomstregulerin­ger

Stk. 4 - Bankassistenter og forsikringsassistenter (finansassistenter) - lønklasse 2
Bankassistenter og forsikringsassistenter (finansassistenter), der har gennemført en elevuddannelse i BankNordik/Trygd, indplaceres i lønklasse 2 og som minimum i lønramme 16 på trin 19.

For bankassistenter henholdsvis forsikringsassistenter (finansassistenter) udløser gennemført finansiel videreuddannelse henholdsvis Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og henholdsvis niveau 4 på Forsikringshøjskolen*, en lønfremgang svarende til 4 lønrammer (4 løntrin).

*Bemærkning til § 3. stk. 4. Dette krav er opfyldt ved:

 • Gennemført uddannelse som eksamineret skadeskonsulent eller
 • Gennemført uddannelse som eksamineret privat- og/eller erhvervsassurandør.

Det er en betingelse for lønfremgang, at man ikke har opnået lønklasse 4, og man ved lønfremgangen ikke når ind i lønklasse 4.

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

A.
Bankassistenter/finansassistenter, der har bestået eksamen fra Finansuddannelsen, fra FinansSkolen, fra Bankskolens 2. del eller fra Bankskolen 1982/83 eller tidligere, er berettiget til for virksomhedens regning at gennemgå Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning i overensstemmelse med de af overenskomstparterne fastsatte retningslinjer.

B.
Virksomheden kan give dispensation til deltagelse i Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, selv om de i stk. 1 nævnte betingelser ikke er opfyldt.

Stk. 5 – Rådgivere/Fuldmægtige - lønklasse 3
Medarbejdere indplaceres i lønklasse 3 efter virksomhedens skøn. Ved oprykning fra lønklasse 2 kan medarbejderen ikke gå ned i løn.

Stk. 6 - Ledere og chefer - lønklasse 4
Ledere og chefer indplaceres i lønklasse 4 og som minimum i lønramme 31 på trin 48.

Ved udnævnelse til leder/mellemleder (fra lønklasse 3) sker ind­placering mindst 3 løntrin højere end hidtil. Indplaceringen i den nye lønramme sker på en sådan måde, at der er mindst 2 års forventning i lønrammen.

Stk. 7 - Anciennitet
Ved anciennitet forstås den periode, i hvilken medarbejderen har arbejdet inden for bran­chen.

Medarbejdere indplaceres ved ansættelsen normalt på 1. år i vedkommende lønramme, medmindre anciennitet fra tidligere be­skæftigelse efter arbejdsgiverens skøn kan overføres. An­ciennitet fra tidligere beskæftigelse i pengeinstitut/forsikringsselskab skal dog altid overføres. Der bortses fra ansættelser som elev.

For medarbejdere, hvis ansættelsesforhold i pengeinstitut/forsikringsselskab har været afbrudt i mere end 2 år umiddelbart forud for ansættelsen, reduceres ancienniteten med det antal år, hvor ansættel­sesforholdet har været afbrudt. Der overføres dog altid halvdelen af den oprindelige an­cien­nitet, afrundet opad til hele år.

Stk. 8 - Lønnedsættelser
Lønnedsættelser kan kun finde sted, når objektive/saglige kriterier foreligger.

Sådanne kriterier kan enten henføres til virksomhedens eller medarbejderens forhold og kan eksempelvis være:

Virksomhedens forhold
Væsentlige ændringer i medarbejderens jobindhold nødvendiggjort af:

 • virksomhedens økonomiske forhold
 • organisationsændringer på grund af ændret forretningskoncept
 • lukning af afdelinger/filialer.

Medarbejderens forhold
Overflytning til anden beskæftigelse på grund af manglende mulighed for at udfylde det hidtidige job.

Virksomheden skal orientere personaleforeningen om lønnedsættelsen forinden denne iværksættes. Orienteringen skal gives i god tid og normalt dagen før.

§ 4.
Arbejdstid

Stk. 1
Arbejdstiden er 37 timer om ugen ekskl. pauser.

Stk. 2
Virksomheden kan efter behov lægge personalets arbejdstid inden for nedennævnte tidsrum:

Mandag til fredag           kl. 08.00 - 17.15

Stk. 3
Medarbejdere skal have mulighed for mindst 30 minutters sammenhængende frokostpause. Frokostpausen regnes som fritid, som medarbejderen frit kan råde over.

Stk. 4
I Kundeservice BankNordik og i Kundeservice Trygd kan arbejdstiden én dag om ugen – mandag til torsdag – placeres indtil kl. kl. 20 pr. medarbejder.

Der gives genetillæg for arbejdstid efter kl. 17 med 40 %. Der ydes forplejning når arbejdstiden placeres efter kl. 18.

Stk. 5
Ændringer af den fastlagde daglige arbejdstid, skal varsles med mindst 4 uger inden den daglige arbejdstid ændres.

Stk. 6
Der kan indføres mulighed for flekstid i virksomheden. Forslag til aftale vedlægges - bilag nr. 5: Lokale aftaler om flekstid.

§ 5.
Timeløn

Timelønnen udregnes således:

Månedsløn x 12
52 x 37

§ 6.
Overtid

Stk. 1
Virksomheden kan beordre overarbejde ud over den fastlagte/aftalte arbejdstid. Overarbejde skal så vidt muligt begrænses. Medarbejdere kan kun undtagelsesvis beordres til at udføre arbejde på dage, der er arbejdsfrie.

Stk. 2
Almindelig overtid honoreres således:

For 1., 2. og 3. time honoreres i forholdet 1:1½ (1. times overarbejde honoreres med 1 time og 30 min.). For 4. time og følgende timer, samt for ar­bejde på lørdage, søndage, helligdage og faste fridage, honoreres overtid i forholdet 1:2.

Stk. 3
Overarbejde honoreres som udgangspunkt med afspadsering, men skal i stedet udbetales, hvis dette er aftalt, før overarbejdet begynder. Friheden placeres efter aftale og med hensyntagen til virksomhedens forhold og gives så vidt muligt som hele eller halve fri­dage. Friheden skal dog, med mindre andet aftales, være afviklet inden 3 måneder efter at overarbejdet har fundet sted. De 3 måneder regnes fra udgangen af den pågældende måned. I særlige tilfælde kan overarbejde udbetales, og bliver da udbetalt i henhold til ovennævnte regler.

Stk. 4
Deltidsansatte medarbejdere får almindelig timeløn for overarbejde indenfor almindelig ar­bejdstid.

Stk. 5
Ved beordret overarbejde i 3 timer eller mere har medarbejderen ret til ½ times sammen­hængende betalt pause efter 2 timers arbejde. Virksomheden bekoster bespisning i denne pause.

Stk. 6
For befordrede medarbejdere bør det tilstræbes, at den effektive ugentlige arbejdstid ikke overstiger 37 timer indeholdende 1 ugentlig aftenekspedition/lang ekspeditionsdag.

Merarbejde bør så vidt muligt begrænses til vedkommendes personlige arbejdsområde og bør efterfølgende forsøges udlignet i fornødent omfang.

Honoreringen for evt. merarbejde kan dog – under hensyntagen til stillingens karakter – ef­ter aftale være indeholdt helt eller delvis i lønnen, eller særlige ordninger i ansættelses­for­holdet kan efter aftale indeholde passende honorering for evt. merarbejde.

Stk. 7
Medarbejdere der udfører beordret overarbejde i forbindelse med systemudviklinger, hvor arbejdet er uden umiddelbar tilslutning til den daglige arbejdstids ophør, betales med timeløn plus samme tillæg pr. time, som medarbejderen ville have fået, hvis der var arbejdet uden afbrydelse.

Stk. 8
Over-/merarbejde på søgnehelligdage skal så vidt muligt fordeles ligeligt mellem berørte medarbejdere.

§ 7.
Midlertidig varetagelse af højere stilling

Personale som varetager en højere stilling i 1 uge sammenhængende eller mere, skal aflønnes i perioden med samme løn, som de ville få, hvis de var fast ansatte i denne stilling

§ 8.
Lønudbetaling

Stk. 1
Medarbejdere får udbetalt 1/12 af årslønnen forud hver måned, senest næstsidste bankdag i foregående måned.

§
9. Pension

Stk. 1
Medarbejdere, der ansættes, optages i pensionsordningen efter udløb af prøvetiden.

Elever optages i pensionsordningen med fuld virkning fra den 1. i måneden efter de er udlært. Efter endt prøvetid og frem til eleven er udlært betaler banken pr. 1. maj 2019 5 % og pr. 1. januar 2020 6 %.


Stk. 2
Med virkning fra 1. maj 2011 udgør pensionsbidraget i alt 16 % af bruttolønnen. Pensionsbidraget betales af virksomheden.

§ 10.
Udviklingssamtale

Virksomheden skal en gang årligt gennemføre en udviklingssamtale med medarbejderen.

Udviklingssamtalen skal indeholde en evaluering af medarbejderens udvikling samt en dialog om ønsket fremtidig udvikling, herunder også en afklaring om medarbejderens kompetencer og behov for eventuelt fremtidigt kompetenceløft.

For medarbejdere over 60 år skal udviklingssamtalen endvidere indeholde en dialog om eventuelle tilpasninger i jobindhold og arbejdstid.

Aftalen, som specificeret i bankens vejledning omkring MUS, underskrives af begge parter.

§ 11.
Kritisk sygdom

Virksomheden tegner forsikring for medarbejderne i forbindelse med kritisk sygdom. Tegningen skal endelig godkendes af Finansforbundet. Præmien betales af virksomheden.

Bemærkning vedrørende beskatning
De ansatte er opmærksomme på, at de i henhold til de p.t. gældende skatteregler, bliver beskattet af præmien.

§ 12.
Barselsorlov

Stk. 1 - Barselsorlov
Vilkårene for fravær ved barsel og adoption reguleres af Lagtingslov om barsel.

Der ydes fuld løn under fraværet. Fraværet medregnes i ancienniteten.

Der er mulighed for at aftale yderligere orlov uden løn.

Elevtiden forlænges med den periode, eleven har været på barselsorlov, såfremt denne pe­riode udgør mere end 10 % af den fastsatte elevtid.


Stk. 2 - Beskyttelse af gravide
En gravid medarbejder kan ikke af virksomheden afskediges de sidste 3 måneder før for­ventet fødsel, medmindre der foreligger sådanne forhold fra medarbejderens side, at bort­visning er berettiget.

§ 13.
Sygdom

Stk. 1
Bliver medarbejderen på grund af sygdom ikke i stand til at møde på arbejde, regnes dette som lovligt fravær.

Ved lovligt fravær på grund af sygdom betales fuld løn fra 1. sygedag uanset eventuelle lovmæssige bestemmelser om karensdage.

Ved sygdom af mere end 3, men under 14 dages varighed, afgiver medarbejderen i stedet for lægeattest en erklæring på tro og love som dokumentation.

Varer sygdommen i mere end 2 uger, kan det kræves, at medarbejderen fremskaffer nær­mere oplysning fra læge om sygdommens varighed. Denne lægeattest betaler arbejdsgive­ren.

§ 14.
Røveri, røveriforsøg, overfald - Psykologordning og forsikringsforhold

stk. 1
Medarbejdere, der har været udsat for røveri, røveriforsøg, overfald og lignende, bør samme dag og skal inden 24 timer have tilbud om en samtale med en psykolog.

stk. 2
Inden for en periode af 12 måneder efter et røveri, røveriforsøg, overfald og lignende har medarbejderen ret til psykologhjælp som kan afbøde følgerne af overgrebet. Virksomheden giver frihed med løn og afholder udgifter til behandlingen. Perioden kan efter konkret lægelig eller psykologisk vurdering udvides.

stk. 3
Virksomheden dækker medarbejderens risiko ved røveri, røveriforsøg, overfald og lignende, som har relation til ansættelsesforholdet.

Erstatningen er 1.300.000 kr. ved død og 2.600.000 kr. ved fuld invaliditet og en forholdsmæssig andel ved delvis invaliditet/mengrad.

§ 15.
Børns sygdom

Stk. 1
Medarbejder har ret til – om nødvendigt – at få fri med løn de 2 første dage ved børns syg­dom, dog højst 10 dage om året pr. barn under 15 år.

Stk. 2
Varer barnets sygdomsperiode mere end disse to dage, kan medarbejderen efter anmodning ydes orlov uden løn i op til 5 arbejdsdage.

Stk. 3
Er det nødvendigt med længere orlovsperiode til pasning af sygt barn, kan virksomheden give orlov uden løn mod fremvisning af lægeattest

Stk. 4
I forbindelse med hospitalsindlæggelse af barn under 18 år, som kræver forældrenes tilste­deværelse, ydes indtil 8 arbejdsdages orlov med løn. Det samme gælder, hvis barnet ud­skrives fra hospitalet til fortsat nødvendig pleje/pasning i hjemmet i stedet for hospitalsop­hold. Varer orloven længere end 8 dage, kan virksomheden give orlov uden løn mod fremvisning af lægeattest.

§ 16
Orlov til pasning af nærtstående

Der skal være orlovsmuligheder for medarbejdere til pasning af nærtstående som har kritisk sygdom, er alvorligt syge eller er døende. De nærmere vilkår for orloven kan aftales lokalt mellem virksomheden og den pågældende medarbejder.

§ 17.
Opsigelse

Stk. 1 - Fratrædelsesgodtgørelse
Medarbejdere som ikke har opnået folkepensionsalderen, og har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 12 år, ydes ved ufrivillig fratræden en særlig godtgørelse som følger:

 • Fyldt 40 år: 2 månedslønninger
 • Fyldt 45 år: 3 månedslønninger
 • Fyldt 50 år: 4 månedslønninger
 • Fyldt 55 år: 5 månedslønninger

Fratrædelsesgodtgørelse udbetales også, hvis medarbejderen har haft to ansættelsesperioder i virksomheden, hvoraf de 2 sidste tilsammen udgør mindst 12 år, og indeværende ansættel­sesperiode har varet i mindst 6 år.

Til fratrædelsesgodtgørelse skal tillægges arbejdsgiverens pensionsbidrag ved uansøgt fra­træden.

En afskediget medarbejder, som er blevet sat ned i løn indenfor de sidste 6 måneder, skal have en eventuel godtgørelse beregnet efter lønnen før lønnedsættelsen.

Stk. 2
Evt. opsparede timer i virksomhedens tidsregistreringssystem udbetales ved opsigelsesperiodens udløb. Er timesaldoen negativ modregnes dette ved opsigelsesperiodens udløb. Der kan ikke ske modregning i opsparede timer i forbindelse med fritstilling.

§ 18.
Efterløn

I tilfælde af, at en ansat dør i tjenestetiden, vil der blive ydet en efterløn i 3 måneder til ægtefælle, samlever eller børn under 18 år, som den ansatte havde forsørgerpligt over for.

§ 19.
Fritid & faste fridage

Stk. 1
Månedslønnede medarbejdere har ret til ferie i henhold til lagtingslov om ferie med løn. Der kan i denne forbindelse nævnes:

At optjeningsåret er fra 1. januar til 31. december.

 1. Den lovbestemte ferie er 30 dage (5 uger), svarende til 25 arbejdsdage for medarbej­dere, der har optjent fuld ferie.

 2. At medarbejdere optjener 2,5 feriedage (2,10 arbejdsdag) pr. måned.

 3. Er medarbejderen ansat samtidig med eller efter ferieårets start, gives ingen ferie, und­tagen hvis de hos anden arbejdsgiver i forvejen har optjent ret til ferie. Da kan de af­holde den ferie, de har til gode, imod at betale for de dage, som de afholder.

 4. At ferieåret er fra 2. maj til 1. maj.

 5. At ferie skal afholdes i ferieåret.

 6. At mindst 24 af feriedagene (svarende til 20 arbejdsdage) skal gives sammenhængende i perioden 2. maj til 30. september.

 7. At arbejdsgiveren ved fratrædelse betaler ferieløn for ikke afholdt ferie. Denne ferieløn udgør på nuværende tidspunkt 12,0 %.

 8. At månedslønnede lønmodtagere har ret til ferie med løn. Derudover udbetales ferietil­læg, jf. den Færøske ferielov, som på nuværende tidspunkt udgør 1,5 % af optjent løn i foregående optjeningsår.

Stk. 2. Ekstra feriedage, ændres med virkning fra 1. maj 2006
Fra ferieåret 2006/2007 har medarbejderne, ud over den lovbestemte ferie, ret til et antal ekstra feriedage.

Medarbejderne har ret til 5 ekstra (arbejds-)dages ferie, således at den årlige ferie andrager i alt 30 (arbejds-)dage.

Feriedagene optjenes og afholdes løbende, således at der for hver 73 dage tjeneste i ferieåret optjenes 1 ekstra feriedag.

Deltidsansatte, som ikke arbejder hver dag, og medarbejdere på orlov uden løn, er berettiget til et forholdsmæssigt antal ekstra feriedage.

De ekstra feriedage kan ikke afholdes før de er optjent. Ved enhver opgørelse af afholdte feriedage i et ferieår, skal den lovbestemte ferie på 25 (arbejds-)dage imidlertid anses for afholdt først. Den 30. feriedag kan således først afholdes i marts måned.

Ved fratræden beregnes feriegodtgørelsen alene på basis af den ikke afholdte lovbestemte ferie på 25 (arbejds-)dage. Såfremt antallet af tilgodehavende feriedage ved fratræden overstiger antallet af optjente, lovbestemte feriedage, honoreres overskydende feriedage imidlertid med 0,38 % af den aktuelle årsløn.

Ikke-afholdte ekstra feriedage bortfalder ved ferieårets udgang, medmindre medarbejderen og ledelsen har aftalt at overføre feriedagene til det følgende ferieår.

Stk. 3 - Fastsatte fridage

Hele fridage: Flaggdagur, Grundlovsdag, Ólavsøkuaftan, Ólavsøkudagur,
                         Juleaften og Nytårsaften.

Helligdage: Alle helligdage er fridage

§ 20.
Orlov

Medarbejderen kan søge om at få orlov i op til 6 mdr. uden løn. En imødegåelse er betinget af, at orloven ikke strider mod bankens interesser.

Hvis banken modsætter sig orloven, bør muligheden for orlov på anden vis afdækkes.

§ 21.
Uddannelsesfond

Stk. 1
Virksomheden betaler kr. 650 halvårligt pr. medarbejder til Finansforbundets Uddannelsesfond, der bl.a. dækker udgifter til uddannelse af tillidsvalgte, medlemsaktiviteter og kompetenceudvikling af medlemmer.

Stk 2
Parterne er enige om, at kompetenceudviklingsaktiviteter målrettet mod Finansforbundets medlemmer på Færøerne skal prioriteres. Finansforbundet, Personaleforeningen og bankens ledelse drøfter en gang årligt mulige aktiviteter i den forbindelse, idet parterne er enige om at tilstræbe at ramme en balance mellem Finansforbundets forskellige kompetenceaktiviteter. Der skal være enighed om hvilke kompetenceudviklingsaktiviteter, der udbydes. Mødet kan efter behov afholdes virtuelt.

§ 22. Deltagelse i møde- og kursustiltag

Stk. 1
Når virksomheden indkalder til instruktionsmøder, kurser m.v., er der mødepligt. Den medgåede tid betragtes som arbejdstid.

Stk. 2
Når virksomheden indbyder til arrangementer, er der ikke mødepligt. Den medgåede tid betragtes ikke som arbejdstid.

Stk. 3
Der skal altid indkaldes, når virksomheden foranstalter instruktionsmøder, kurser eller anden oplæring, som er nødvendig for medarbejdernes varetagelse af deres arbejdsopgaver.

Her tænkes f.eks. i

- produkter,
- nye arbejdsprocesser,
- ny teknologi,
- budget- og planlægningsmøder og
- salg og marketing

§ 23.
Tjenesterejser

Hovedreglen er, at man rejser på billigste måde, dvs. at man om muligt benytter den almene transport.

Stk. 1 - Kørselsgodtgørelse
Tjenstlig kørsel i egen bil refunderes af banken i henhold til de satser, der følger af aftale mellem Fíggjarmálaráðið og Tænastumannafelag Landsins.

Stk. 2 - Refusion af udgifter – overnatning og fortæring
Ved indenlandske tjenesterejser benyttes bankens lejligheder, hvor dette er muligt.

Ved tjenesterejser i øvrigt, både indenlandske og udenlandske, vil der blive afregnet i henhold til de satser, der følger af aftale mellem Fíggjarmálaráðið og Tænastumannafelag Landsins og efter ”Vegleiðing fyri ferðauppgerð fyri tænastuferðir uttanlands”. Rejsetid indenlands honoreres altid med 1:1.

Stk. 3 - Arbejdstid i forbindelse med tjenesterejser udenlands
Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser skal så vidt muligt foregå indenfor normal arbejdstid. Hvis det er nødvendigt at arbejde på andre steder end på det normale arbejdssted, vil rejsetiden blive honoreret som arbejdstid. Rejsetid uden for den normale arbejdstid betragtes tillige som arbejdstid. Dette gælder dog ikke ventetid som følge af trafikale forsinkelser. Der beregnes ikke overtidsbetaling af rejsetiden, som således honoreres i tiden 1:1.

§ 24.
Flyttegodtgørelse

Stk. 1
Ved beordret forflyttelse, som ikke sker i forbindelse med udnævnelse til højere stilling, ud­reder virksomheden dokumenterede omkostninger i forbindelse med flytning af bo­have.

Stk. 2
Flyttegodtgørelse ydes dog kun ved flytning fra et øområde til et andet. Områder forbundet med tunnel eller bro forstås i denne forbindelse som ét øområde.

§ 25.
Elever

Stk. 1
Elevtiden er to år for elever, der har bestået en gymnasial uddannelse.

Stk. 2
Uddannelsen tilrettelægges således:

Elever, der ikke har HH, skal i elevtidens første år følge undervisning og have bestået han­delsskolens eksamen i enkeltfaget Regnskabslære/Virksomhedsøkonomi (HH-niveau) eller deltage i grundkursus i "Erhvervsret" og "Samfundsøkonomi".

I elevtiden gennemgår eleven Finansuddannelsen i arbejdstiden. Derudover skal eleven gennemgå de interne kurser, som virksomheden afholder.

Elevens praktiske uddannelse bliver tilrettelagt således, at eleven gennemgår en forsvarlig praktisk uddannelse med kendskab til virksomhedens forskellige arbejdsområder.

Stk. 3
Af elevtiden anses de første 6 måneder for en gensidig prøvetid.

Stk. 4
Såvel virksomheden som eleven kan forlange ansættelsesforholdet hævet med en må­neds forudgående varsel til ophør senest ved prøvetidens udløb.

Stk. 5
Såfremt en elev er fraværende i mere end 10 % af den fastsatte elevtid på grund af langvarig sygdom, graviditet, barsel eller adoption, forlænges elevtiden med den periode, han/hun har været fraværende.

Stk. 6
Forlænges elevtiden, skal dette skriftligt meddeles eleven så snart som muligt, dog senest 3 måneder efter at situationen er blevet aktuel, og før elevtiden er overstået.

Stk. 7
Ved ansættelsen skrives lærekontrakt, som bl.a. indeholder løn- og uddannelsesforhold i elevtiden.

Stk. 8           
Når elevtiden er overstået, modtager eleven et uddannelsesbevis.

Stk. 9           
Elever har ret til ferie i 25 arbejdsdage i det ferieår (2. maj – 1. maj), som efterfølger det ferieår, hvor eleven blev ansat. Er eleven ansat før 1. juli i et ferieår, er det samme gæl­dende i dette ferieår. Elever, ansat i tidsperioden 1. juli – 31. december, får ferie i 7 ar­bejdsdage inden udgangen af det ferieår, hvori ansættelsen har fundet sted.

Stk. 10
Feriedage, der er optjent i elevtiden, men som afholdes efter, at medarbejderen er blevet as­sistent, skal gives med assistentløn, uanset om assistenten umiddelbart efter elevtidens af­slutning eller senere er blevet ansat i et andet pengeinstitut/forsikringsselskab end det, hvori elevtiden er gen­nemgået.

§ 26.
Tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg og trivsel og tryghed

Stk. 1 - Tillidsrepræsentanter
Medarbejdere har ret til at vælge tillidsrepræsentanter i henhold til aftale om tillidsrepræsentanter.

Stk. 2 - Samarbejdsudvalg
Såfremt bankens ledelse eller et flertal blandt medarbejderne ønsker det, skal der oprettes et samarbejdsudvalg i henhold til aftale om samarbejdsudvalg.

Stk. 3 - Trivsel og tryghed
Påtænker banken foranstaltninger der får indflydelse på medarbejdernes trivsel og tryghed, skal bankens ledelse på et så tidligt tidspunkt som muligt orientere SU om de nævnte for­hold. Informationen herom skal omfatte omfanget, formålet, funktionen og udformningen samt en vurdering af konsekvenserne af foranstaltningerne.

Såfremt en situation skønnes at kunne føre til afskedigelser i et større omfang (10 medar­bej­dere eller mere), er banken pligtig til at orientere medarbejdernes faglige organisation herom.

Måtte organisationen ønske det, skal forholdet herefter drøftes i SU, inden afskedigelserne iværksættes. Banken er pligtig til at udsætte sin beslutning om afskedigelser, indtil drøftel­serne er afsluttet, dog længst i 4 uger efter afgivelse af meddelelsen til organisationen.

Ved afskedigelser af medarbejdere, der ikke er begrundet i medarbejdernes forhold, skal le­delsen optage drøftelser om aktiviteter for at sikre, at medarbejderne får de bedste mulig­he­der for fremtidig beskæftigelse.

§ 27.
Ikrafttrædelse og udløb

Denne overenskomst træder i kraft den 1. maj 2021.

Overenskomsten kan opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en april må­ned, dog tidligst 30. april 2023.

Overenskomsterne og aftalerne er udarbejdet i en dansk og en færøsk udgave. Opstår der uenighed om indholdet eller fortolkningssager, er det den danske udgave, der er gældende.

Tórshavn den 14. april 2021

Finansforbundet                                                              Føroya Arbeiðsgevarafelag

Bilag 1 - Lønrammer og løntrin

Lønklasse 1

Kontorassistenter, betjente og kantinepersonale

løntrin

lønramme

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

6. år

7. år

8. år

9. år

10.år

 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 8

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Lønklasse 2

Bankassistenter og forsikringsassistenter

løntrin

lønramme

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

6. år

7. år

8. år

9. år

10.år

11.år

12.år

13

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

14

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

17

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

22

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Lønklasse 3

Fuldmægtige

løntrin

lønramme

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

6. år

7. år

8. år

9. år

10.år

23

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

24

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

25

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

26

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

27

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

28

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

30

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Lønklasse 4

Ledere og chefer

løntrin

lønramme

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

6. år

7. år

8. år

9. år

10.år

31

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

32

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

33

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

34

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

35

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

36

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

37

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

38

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

39

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

40

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

41

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

42

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

43

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

44

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

45

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

46

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

47

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

48

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

49

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

50

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

51

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Bilag 2 - Protokollat om servicering af pengeautomater og tilkald i forbindelse med alarmer

P/F Elektron har udarbejdet et elektronisk system til overvågning af bankens automater. I konsekvens heraf er der indgået følgende aftale.

Der oprettes for afdelinger, der har en pengeautomat, en telefonkæde af medarbejdere, så­ledes at Elektron, om nødvendigt, kan kontakte en medarbejder.

Afdelingslederen på stedet skal sørge for, at en telefonkæde bliver etableret i afdelingen, hvorefter listen over tilsluttede medarbejdere bliver tilsendt Elektron og bankens Edb-afde­ling.

Medarbejderne kan ikke beordres til at deltage i telefonkæden, som man i øvrigt når som helst kan træde ud af igen.

Honorering for tilkald er 2,71% af månedsbruttolønnen på løntrin 19, dersom besøget ikke overstiger 1 time, svarende til kr. 734 pr. 1. maj 2021 og kr. 743 pr. 1. maj 2022.

Er der behov for service, der tager mere tid end 1 time, honoreres hver efterfølgende påbe­gyndt time med 1,36% af månedsbruttolønnen på løntrin 19, svarende til kr. 368 pr. 1. maj 2021 og kr. 373 pr. 1. maj 2022.

Der honoreres for den tid, hvori medarbejderen er borte fra sin bopæl.

Bilag 3 - Midlertidigt beskæftigede og vikarer
Midlertidigt beskæftigede og vikarer aflønnes de første 3 måneder efter trin 10 - dog trin 17 for bank- og sparekasseuddannede.

Efter 3 måneder bliver medarbejderen omfattet af overenskomstens bestemmelser.

Bilag 4 - Lokale aftaler om flekstid

Medarbejdere i BankNordik, Trygd og Skyn har ret til daglig flekstid indenfor nedenstående rammer. Flekstid anvendes under hensyntagen til virksomhedens drift.

Ledelsen og den faglige personaleforening indgår en lokalaftale om flekstid. Aftalen færdiggøres inden udgangen af 2015.

§ 1.
Formål

Formålet med en flekstidsordning skal være at give den enkelte medarbejder mulighed for, inden for visse rammer, selv at tilrettelægge sin daglige arbejdstid for at fremme arbejdstil­fredsheden og -effektiviteten og dermed virksomhedens drift.

Med den større frihed følger naturligt større ansvar. Medarbejderen må tilrettelægge sit ar­bejde under hensyntagen til virksomhedens tarv.

§ 2.
Aftalen omfatter

En flekstidsaftale kan omfatte hele virksomheden eller dele heraf.

Der må imidlertid tages forbehold for, at det for enkelte eller grupper af medarbejdere, hvis arbejde er uforeneligt med en flekstid, kan aftales, at de pågæl­dende kan holdes uden for aftalen, eller at aftalen gælder med visse begrænsninger. Det skal sagligt begrundes overfor den lokale tillidsrepræsentant, hvorfor dette ikke kan lade sig gøre. Ved uenighed kan sagen videreføres med den Faglige repræsentant. Kan enighed ikke opnås, videreføres drøftelserne mellem organisationerne.

§ 3.
Definitioner på normtid
, daglig arbejdstid, fikstid, flekstid mv.

a. Normtiden er den normale overenskomstmæssige arbejdstid på 37 timer pr. uge, eks­klusive frokostpauser.

Normtiden for de enkelte måneder skal meddeles af virksomheden.

b. Daglig arbejdstid. For medarbejdere omfattet af en flekstidsordning fastsættes en dag­lig arbejdstid efter de almindelige arbejdstidsbestemmelser – og hermed en daglig ar­bejdstidsnorm (dagligt timetal).

c. Fikstiden er det tidsrum på dagen, hvor den enkelte medarbejder/alle medarbejdere skal være til stede.

I lokale aftaler om flekstid defineres fikstiden til fra kl. 9.30 til 15.30.

d. Flekstiden er de perioder, hvor medarbejderen/medarbejderne dagligt har mulighed for at vælge at begynde arbejdet, henholdsvis slutte arbejdet.

Flekstiden fastsættes i den lokale aftale. Medarbejderne kan begynde arbejdet mellem kl. 07.00 og kl. 9.30 og slutte arbejdet mellem kl. 15.30 – 19.00.

Der kan i den lokale aftale fastsættes mulighed for udvidelse af flekstiden efter aftale i hvert enkelt tilfælde mellem den enkelte medarbejder og afdelingens leder.

e. Opgørelsesperioden skal være af en måneds varighed.

f. Præsteret tid er den tid, den enkelte medarbejder har præsteret i løbet af måneden.

Ved fravær en hel arbejdsdag på grund af sygdom, ferie mv. godskrives medarbejde­ren for den del af fraværet, der falder inden for vedkommendes daglige arbejdstid.

g. Flekssaldo er det tidsoverskud (plus-tid), henholdsvis tidsunderskud (minus-tid), der tillades på opgørelsestidspunktet, og som kan overføres til næste måned.

Flekssaldoen må ikke overstige +/- x/y timer på opgørelsestidspunktet.

Hvis der på grund af helt særlige omstændigheder skulle være opstået en plus-/minustid ud over x/y timer, skal timerne ud over +/- x/y udlignes inden udgangen af næste opgørelses­periode.

Plus-tid kan normalt kun udlignes inden for flekstiden.

Personer i opsagt stilling kan ikke oparbejde flekssaldo i den sidste ansættelsesmåned, og eventuel tidligere saldo skal være afviklet senest 14 dage før fratrædelsen.

h. Beordret arbejde inden for vedkommendes daglige arbejdstidsnorm medregnes som præsteret arbejdstid.

Beordret arbejde ud over vedkommendes daglige arbejdstidsnorm honoreres efter overenskomstens regler om overarbejde.

§ 4.
Tidsregistrering

Tidsregistreringssystemet og dets benyttelse beskrives i detaljer i aftalen, idet bemærkes, at automatisk tidsregistrering kan være en naturlig konsekvens af en flekstidsord­ning.

§ 5.
Ikrafttrædelsestidspunkt og opsigelsesregler

Lokalaftaler om flekstid kan opsiges med 3 måneders varsel til genforhandling af begge parter.

Bilag 5 – Aftale om sundhedsforsikring

Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 er aftalt at indføre en sundhedsforsikring, baseret på tilbud fra Finanssektorens Pensionskasse af 12. april 2011.

Dette tilbud er prissat til 0,42 % i rammen.

Sundhedsforsikringen forudsættes sat i værk senest 1. juni 2011. Parterne er dog opmærksom på, at der muligvis kræves myndighedsgodkendelse forud for forsikringens ikraftræden.

BankNordik og den faglige personaleforening drøfter de praktiske forhold i forhold til forsikringens ikrafttræden nærmere.

Såfremt det viser sig, at sundhedsforsikringen ikke kan sættes i værk for virksomhedens medar-bejdere senest den 1. oktober 2011 konverteres den til 0,42 % i løn. Denne løn gives som generelle lønstigninger fra og med 1. maj 2011.

Evaluering
Forud for næste overenskomstforhandling foretages en evaluering af medarbejdernes tilfredshed med ordningen, med henblik på at tage stilling til om ordningen skal ophøre. Videreføres ordningen ikke, konverteres den til en generel lønstigning på 0,42 % pr. 1. maj 2013.

Pris
Prisen er aftalt til 1.895 kr. pr. medarbejder gældende fra 1. maj 2011 til 1. maj 2012. Såfremt prisen i overenskomstperioden stiger udover den overenskomstmæssige ramme, aftales udmøntningen af denne ved den kommende overenskomstforhandling.

Rejse- og opholdsfond
Parterne er enige om, at der er gensidige gevinster ved etablering af en sundhedsforsikring. Der indbetales derfor et beløb svarende til 0,04 % i rammen (pr. 1. maj 2013 udgør beløbet kr. 39.150) til en rejse- og opholdsfond, som skal dække udgifter til rejse og ophold i forbindelse med nødvendige rejser og ophold i udlandet for medarbejdere, der er omfattet af sundhedsforsikringen.

Det påhviler den berørte medarbejder at minimere omkostninger til transport og ophold. Herunder at flyrejse og ophold skal planlægges umiddelbart efter, at tidspunkt for behandling er fastlagt. Dertil skal medarbejderen til enhver tid benytte billigst mulige transport.

De nærmere regler for udbetalinger fra fonden aftales mellem den faglige personaleforening og BankNordik. En gang årligt fremlægges regnskab for fonden til den faglige personaleforening. Hvis det viser sig, at fonden ikke er tilstrækkelig tages dette op til drøftelse mellem BankNordik og den faglige personaleforening.

Parterne har konstateret en saldo for rejse- og opholdsfonden på kr. 32.736 pr. 2020.

Bemærkning vedrørende beskatning
De ansatte er opmærksomme på, at de i henhold til de p.t. gældende skatteregler, bliver beskattet af en mulig udbetaling både i forhold til rejse og ophold, samt af præmien.

Bilag 6 - Rådighedsvagter og tilkald for medarbejdere i Trygd

Parterne har drøftet rådighedsvagt og tilkald for medarbejderne i Trygd. Der er enighed om, at brugen af elektroniske medier uden for normal arbejdstid ikke kan pålægges medarbejderne uden honorering. Såfremt virksomheden ønsker brug af elektroniske medier udenfor normal arbejdstid, skal dette aftales med tillidsrepræsentanten. Ved aftaleindgåelsen fastlægges principper for anvendelsen og honorering.

Bilag 7 - Protokollat om seniorpolitik

Parterne er enige om, at en aktiv seniorpolitik tjener både virksomhed og ansatte. Det påligger ledelsen i de virksomheder, der er omfattet af de overenskomster, som denne slutprotokol vedrører at arbejde for at få en seniorpolitik indført på de arbejdspladser, hvor dette ikke allerede er gældende.

Formålet med en seniorpolitik er at give denne medarbejdergruppe særlig agt, give dem muligheder og tilbud, som hænger sammen med deres livs- og arbejdssituation og virksomhedens situation.

Som hovedregel betyder dette, at virksomheden afsætter ressourcer til at undersøge hvilke behov og hvilke ønsker, denne medarbejdergruppe måtte have, og undersøger i hvilken grad virksomheden kan imødekomme disse ønsker og behov.

Dette kan gøres ved at tilbyde seniorsamtaler til medarbejdere over en vis alder. En seniorpolitik kan indeholde nogle helt specifikke tilbud i forhold til nedsat arbejdstid, feriedage m.m. til medarbejdere, som er 60 år og ældre

Bilag 8 - Aftale om principper for beregning ved overenskomstforhandlinger

Indledning
Det er vigtigt at have regler, kutymer og/eller konventioner for at sikre, at parterne ikke kommer til at diskutere beregningernes form eller prisen for en given vare ved forhandlingsbordet, men kan nøjes med at drøfte, om man vil “købe” eller “sælge” den givne vare.

Det er også vigtigt at have regler, så der sikres konsistens i beregningerne over tid. Håndbogen her søger at etablere en praksis ved forhandlingerne mellem FAG og Finansforbundet, som hovedsaglig fastsættes ud fra et matematisk korrekt princip, men også ud fra konventioner.

De nedskrevne regler er derfor altid udgangspunktet og ændres alene ved enighed mellem parterne.

Hvilke elementer indgår i beregningerne?
En gennemgående regel i forbindelse med overenskomstberegningerne er, at udgifter, der er udenfor overenskomstparternes indflydelse, ikke skal påvirke konsekvensberegningerne af overenskomsterne. Derfor regnes der ikke på ændringer i fx. afgiftssystemet.

Beregning af overenskomstelementer

Definition og eksempler

Lønsum

Fast løn, som opgøres uden arbejdsgiverpension.

Det anvendte lønbegreb tager udgangspunkt i den indberettede bruttoindkomst, dvs. medarbejdernes lønindkomst. Bidrag til forsikringer mv. indgår ikke.

For at beregne den faste løn fratrækkes bruttolønnen de løndele, der kommer fra uregelmæssige betalinger (fx bonus, udbetaling af ikke afholdte omsorgsdage mv.) og betaling i form af genetillæg og overarbejdsbetaling.

Samlede omkostninger

Arbejdsgiverens samlede omkostninger forbundet med aflønning:

Lønsum + Pension + Ferietillæg = Total1

(Lønsum + Ferietillæg) * Sociale omkostninger1 = Arbejdsgiverafgift

Total1 + Arbejdsgiverafgift = Samlede omkostninger

Fridag

1 fridag koster pr. konvention 0,38:

Årsnormen er 52 uger á 37 timer = 1.924 timer

1 uges frihed koster  (regnet med 2 decimaler)

Da der er 5 arbejdsdage i en uge, koster 1 dag

En fridag, der falder på en dato og ikke en bestemt ugedag, koster  af en normal fridag = 0,27 %

Pension

1 pensionsprocent har pr. konvention en omkostningseffekt på 0,80%

Kronebeløb

Aftaleelementer, der har en kronemæssig effekt beregnes som følgende:

Pris på aftaleelement pr. år * antal ansatte = Samlet omkostning for aftaleelementet pr. år

Omkostningseffekt:

* 100 = Omkostning i %

 1. Sociale omkostninger er totalen for alle arbejdsmarkedsbidrag i procent: Lønsumsafgift, ALS, AMEG, Vinnusjúkugrunnur og Barsilsskipan

  Omkostninger beregnes i procent af de samlede arbejdsgiveromkostninger med 2 decimaler.

  Overenskomstens ikrafttrædelse er 1. maj. Med mindre andet er aftalt, reguleres alle aftalte satser foruden lønningerne pr. 1. maj.

Aftale mellem Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet om tillidsrepræsentanter

§ 1.
Valg af tillidsrepræsentanter

Medarbejdere i banken har ret til at vælge tillidsrepræsentanter i henhold til nedenstående regler.

Der vælges 7 tillidsrepræsentanter i BankNordik. Fordelingen af tillidsrepræsentanter aftales mellem bankens ledelse og den faglige personaleforening. Derudover vælges 1 tillidsrepræsentant i P/F Trygd.

Tillidsrepræsentanterne vælger af deres midte en fællestillidsrepræsentant.­

§ 2.
Valgbarhed

Tillidsrepræsentanterne skal vælges blandt anerkendt dygtige medarbejdere med erfaring og indsigt i bankens forhold.

Kun fastansatte medarbejdere kan vælges til tillidsrepræsentanter. Medarbejdere ansat på prøve, tidsbegrænset ansættelsesforhold eller i opsagt ansættelsesforhold kan ikke vælges til tillidsrepræsentant. Valgbarheden ophører på tidspunktet for opsigelsen. Elever kan ikke vælges til tillidsrepræsentant.

§ 3.
Valgtidspunkt

Stk. 1.
Ordinært valg af tillidsrepræsentanter afholdes hvert andet år (ulige årstal) i november måned med tiltrædelse senest efterfølgende 1. januar. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2.
Såfremt en tillidsrepræsentant i løbet af valgperioden flytter til et andet valgområde eller af anden grund bliver ude af stand til at varetage sine funktioner, kan der vælges en ny tillidsrepræsentant for resten af valgperioden.

Ved langvarigt fravær kan der vælges en midlertidig tillidsrepræsentant for fraværsperioden.

§ 4.
Valgprocedure

Stk. 1
Valg i henhold til § 3 foranstaltes af Finansforbundet. Tillidsrepræsentantbeskyttelsen indtræder på det tidspunkt, hvor banken får kendskab til valgets resultat. Bankens ledelse orienteres gen­nem skriftlig meddelelse om valgets resultat. Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af Finansforbundet og skriftligt meddelt banken.

Stk. 2
Meddelelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde oplysning om datoen for valget, den valgtes navn og stillingsbetegnelse, hvilken enhed vedkommende er valgt som tillidsrepræsentant for, samt hvor mange medlemmer af Finansforbundet der deltog i valget. Meddelelsen skal være un­derskrevet af den valgte tillidsrepræsentant.

Stk. 3
Eventuel indsigelse mod valget skal være Finansforbundet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse om valgets resultat. I tilfælde af uenighed indbringes sagen for en voldgiftsret.

§ 5.
Valg af fællestillidsrepræsentant

Stk. 1
Af og blandt bankens tillidsrepræsentanter vælges en fællestillidsrepræsentant, som har til opgave at koordi­nere samarbejdet mellem de enkelte tillidsrepræsentanter og bankens ledelse.

Stk. 2
Valg af fællestillidsrepræsentant finder sted umiddelbart efter, at tillidsrepræsentanterene er valgt, jf. § 4, og indsigelsesfristen, jf. samme paragraf, er udløbet.

§ 6.
Tillidsrepræsentantens opgaver

Stk. 1
Tillidsrepræsentanten repræsenterer medlemmerne og er berettiget til efter ønske fra en medarbej­der at forelægge forespørgsler, klager og henstillinger for ledelsen. Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med ledelsens afgørelse, kan han frit anmode fællestillidsrepræsentanten om at tage sig af sagen.

Stk. 2
Angår en sag kun et medlem eller enkelte medlemmer af Finansforbundet, forelægger den­ne/disse selv sagen over for enhedens leder eller dennes repræsentant. De er dog berettiget til at anmode tillidsrepræsentanten om at gøre det. Bankens ledelse kan altid rette direkte henvend­else til det enkelte medlem. Når medlemmer er blevet orienteret om de forhold, der har be­tydning for sagen, har vedkommende mulighed for at tilkalde tillidsrepræsentanten, jf. stk. 1.

Stk. 3
Ved reduktion af medlemmets løn skal tillidsrepræsentanten forinden orienteres. Orienteringen skal gives i så god tid - normalt dagen før - at tillidsrepræsentanten er bedst muligt rustet til at varetage medlemmets interesser.

Fællestillidsrepræsentantens eller tillidsrepræsentantens deltagelse i medlemmets drøftelse med ledelsen forudsætter medlemmets samtykke. Har sådan deltagelse ikke fundet sted, orienterer ledel­sen efterfølgende om resultatet af drøftelsen.

Fællestillidsrepræsentanten/tillidsrepræsentanten er berettiget til at orientere Finansforbundet om lønned­sættelsen.

Finansforbundet er berettiget til ad fagretlig vej at rejse sag om, hvorvidt nedsættelsen er overenskomststridig. Såfremt sagen alene vedrører en vurdering af den enkelte medlems personlige indsats, kan den kun rejses med samtykke fra det pågældende medlem.

Stk. 4
Afskedigelser forudsætter - bortset fra bortvisningstilfælde - forudgående orientering af tillidsrepræsentanten.

Orienteringen skal gives i så god tid - normalt dagen før - at tillidsrepræsentanten er bedst muligt rustet til at varetage medlemmets interesser.

I tilfælde af afskedigelser i virksomheden skal der ske indberetning via ”Starvsfólkafelagið" til Finansforbundet.

§ 7.
Samarbejde og orientering

Stk. 1
Tillidsrepræsentanten skal som kontaktled mellem medarbejderne og enhedens ledelse medvirke til at vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde.

Stk. 2
Det påhviler tillidsrepræsentanten og virksomhedens-/enhedens ledelse gensidigt at orientere hin­anden om forhold i virksomheden/enheden, som må antages at have eller få betydning for arbejds- og personaleforholdene, herunder orientering om til- og afgang og rokering af med­arbejdere.

Stk. 3
Ved ændringer i enheden, som må antages at have eller få betydning for medarbejdernes ar­bejds-forhold, skal tillidsrepræsentant­en orienteres tidligst muligt og inden iværksættelsen have lej­lighed til at fremsætte sine synspunkter.

Stk. 4
Drøftelser mellem enhedens ledelse og tillidsrepræsentanten finder sted, når en af parterne ønsker det, dog en gang årligt. Tilsvarende gælder drøftelser mel­lem virksomhedens ledelse og fællestillidsrepræsentanten.

Stk. 5
Tillidsrepræsentanten skal udøve sit virke som talsmand for medlemmerne med hensyntagen også til virksomhedens interesser.

§ 8.
Vilkår for tillidsrepræsentantarbejdet

Stk. 1
Det med tillidsrepræsentantens daglige virksomhed forbundne arbejde i banken, kan udføres i ar­bejdstiden, men dog således, at det skal ske til mindst mulig gene for arbejdet i banken. Det betyder samtidig, at fagligt arbejde og rejsetid i den forbindelse uden for normal arbejdstid, som tillidsvalgte selv initierer, ikke kan registreres som arbejdstid eller overarbejde. Så­fremt tillidsrepræsentanten for at opfylde sine forpligtelser må forlade sit arbejde, må dette ske ef­ter forudgående aftale med enhedens leder eller dennes stedfortræder. Må tillidsrepræsentanten forlade arbejdet, uden at det har været muligt at involvere lederen/stedfortræderen forinden, skal der snarest herefter orienteres om fraværet. Tid der bruges til fagforeningsarbejde skal registreres

Stk. 2
Til grunduddannelse og efteruddannelse af tillidsrepræsentanter og til uddannelse af SU-B'ere yder banken frihed til at deltage i Finansforbundets kursusvirksomhed. De nærmere regler for denne frihed, der skal placeres til mindst mulig gene for arbejdet i ban­ken, aftales mellem den faglige personaleforening og banken.

Stk. 3
Til fagligt organisationsarbejde yder banken frihed med løn i indtil 200 mandedage i over­enskomstperioden, ekskl. overens­komstforhandlinger. Tid, brugt til dette, registreres.

Stk. 4
Faglige aktiviteter skal så vidt muligt afvikles på Færøerne.

§ 9.
Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Stk. 1
En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Såfremt banken skønner af­skedigelse nødvendig, skal der, forinden afskedigelse finder sted, optages forhandling herom med Finansforbundet. Finansforbundet kan - efter resultatløs forhandling mellem af­taleparterne - indbringe spørgsmålet for en voldgiftsret.

SU-B medlemmer samt alle medlemmer af bestyrelsen i personaleforeningen (Starvsfólka­felagið) er tillige omfattet af reglerne om afskedigelse af tillidsrepræsentanter.

Stk. 2
Fastholder banken opsigelsen trods behandling i en voldgiftsret, som går imod bankens be­slutning, fastsætter voldgiftsretten den godtgørelse, som banken i så fald skal betale til tillidsrepræsentanten. Ved udmålingen af godtgørelsen skal voldgiftsretten tage hensyn til tillidsrepræsentantens alder, anciennitet og sagens øvrige omstændigheder. Størrelsen af godtgørelsen fast­sættes således, at den mindst svarer til 9 måneders løn.

Stk. 3
Tillidsrepræsentantbeskyttelsen gælder 18 måneder efter ophør af hverv.

Samarbejdsaftale

§ 1.
Indledning

Stk. 1
Ifølge aftale mellem  BankNordik og Finansforbundet er der i banken oprettet et sam­arbejdsudvalg (SU) (ifølge reglement vedtaget 30/08/96).

§ 2.
Formål, arbejde og opgaver for SU

Stk. 1 - Formål
Samarbejdsaftalens formål er at forbedre bankens konkurrenceevne og driftsmæssige resul­tat samt at opnå medarbejdernes arbejdstilfredshed og størst mulige ansættelsestryghed. Dette søges opnået ved udveksling af synspunkter og forslag, som kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger og gennem informationsvirksomhed.

Stk. 2 - Opgaver
SU skal være et forum at tale om:

a. generelle forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold, så som uddannelse, efteruddannelse, omskoling, trivsel, brug af teknologi i banken m.m. samt grundprincipper for tilrettelæggelsen af disse.

b. arbejdssituationen i banken.

c. større ændringer i bankens virksomhed, rationaliseringsforanstaltninger og struktur­forandringer, som kan have væsentlig betydning for medarbejdernes trivsel og tryg­hed.

A-gruppen sørger for, at der bliver givet en sådan information i SU om bankens finansielle situation, således at medlemmerne har de nødvendige forudsætninger for at vurdere de em­ner, der bliver behandlet i SU.

Stk. 3 - Arbejdsform
Inddragelse af  SU skal, hvis det er muligt, ske på et så tidligt tidspunkt som muligt, at synspunkter fra B-gruppen kan indgå i ledelsens beslutningsgrundlag.

Parterne er enige om at forsøge at opnå enighed for en stor del om de forhold, som der tales om i SU.

Stk. 4 - Uvedkommende for SU
Udvalget behandler ikke spørgsmål, der vedrører oprettelse, forlængelse, opsigelse, for­tolkning eller tilpasning af overenskomsten, eller i det hele taget spørgsmål der naturligt falder ind under organisationens arbejdsområde. Ligeledes beskæftiger SU sig ikke med spørgsmål om enkelte personers anliggende og omstændigheder.

§ 3.
Hovedprincipper for SU’s arbejde

A. Oplysninger til SU
SU gives de oplysninger, der er nødvendige for arbejdet i SU i.h.t. §2.

SU har pligt til at behandle modtagne oplysninger med den fortrolighed, der følger af lov­givningen, “børsetiske regler”, fortrolighedshensyn m.v.

B. Medarbejdernes tryghed og trivsel
Det har stor betydning både for banken og medarbejderne, at hver enkelt medarbejder føler tilfredshed i det daglige arbejde og størst mulig tryghed i ansættelsen.

Et vigtigt middel til at opnå dette mål er, at der er en løbende information mellem ledelse og medarbejdere om forhold, der har betydning for banken, medarbejderne og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, herunder at de drøfter de trivselsmålinger, som finansforbundet foretager.

Påtænker banken foranstaltninger, der får indflydelse på medarbejdernes trivsel og tryghed, skal bankens ledelse på et så tidligt tidspunkt som muligt informere SU om de nævnte for­hold. Denne information skal indeholde formål, hvordan og i hvilken udstrækning dette foregår og ligeledes en bedømmelse af følgerne af foranstaltningerne.

Skønnes det, at dette vil medføre masseafskedigelser (10 medarbejdere eller flere), påhviler det banken at informere medarbejdernes faglige organisation om dette.

Den faglige organisation kan efter eget ønske forhandle om dette i SU, inden afskedigel­serne iværksættes. Banken er forpligtiget til at udsætte sin beslutning om afskedigelser, dog længst i 4 uger efter afgivelse af meddelelsen til den faglige organisation, hvis parterne vurderer, at forhandlinger i SU giver bedre chancer.

C. Afbødeforanstaltninger
Ved afskedigelser af medarbejdere, der ikke er begrundet i medarbejdernes forhold, skal ledelsen optage drøftelser om aktiviteter for at sikre, at medarbejderne får de bedste mu­ligheder for fremtidig beskæftigelse andre steder.

D. Teknologi
Ved indførelse af og ændring i edb/data-teknologi, er det SU’s opgave at drøfte de tekniske, økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Det påhviler derfor banken, fra et så tid­ligt tidspunkt som muligt at holde SU orienteret om de nævnte forhold. Informationen her­om skal omfatte formål, funktionen og udformingen samt en vurdering af konsekvenserne af æn­dringerne, herunder uddannelse, omplacering, omskoling eller anden beskæftigelse for medarbejdere, der berøres af ændringerne..

Det påhviler SU generelt at drøfte uddannelse med udgangspunkt i en årlig overordnet statistik over gennemførte medarbejderudviklingssamtaler og gennemført eller påbegyndt uddannelse.

E. Forslag fra medarbejderne
Udvalget bedømmer og afgiver eventuelt indstilling til bankens ledelse om forslag fremsat af eller gennem et medlem af SU om forbedringer af arbejdsmetoder og arbejdsforhold til gavn for banken og medarbejderne.

Forslag fra medarbejderne, som vurderes hensigtsmæssigt at behandle i SU, fremsættes gen­nem et SU-medlem, for at SU kan foretage en vurdering af, hvorvidt forslaget bør nyde fremme.

§ 4.
Uddannelse og frihed til arbejdet i SU

Stk. 1
Ved varetagelse af arbejdet i SU kan der være behov for en supplerende uddannelse af med­arbejderrepræsentanter i udvalget. Banken giver mulighed for, at B-medlemmerne kan del­tage i relevant uddannelse.

Aftale herom træffes mellem banken og medarbejderen, og banken yder frihed med løn.

§ 5.
Særligt sagkyndig

Stk. 1
Udvalget kan til behandling af særlige spørgsmål, når der er enighed herom, nedsætte under­udvalg og/eller tilkalde særligt sagkyndige. Underudvalg kan tiltrædes af personer, der ikke er medlemmer af SU at deltage i SU mødet.

§ 6.
Udgifter

Stk. 1
De med udvalgets arbejde forbundne udgifter afholdes af banken, der også stiller lokaler til rådighed for udvalgets arbejde.

Tórshavn den 15. januar 1997

Jørn Astrup Hansen, formand                                          Ragnar S. Olsen, næstformand

Arbejdsreglement for samarbejdsudvalget i BankNordik

1. Sammensætning
Samarbejdsudvalget (SU) består af to grupper:

Gruppe A
Direktionen udpeger 3 medlemmer, hvoraf mindst en skal være direktionsmedlem.

Gruppe B
1 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter vælges blandt medarbejderne, og af og blandt tillidsrepræsentanterene udpeges der 2 medlemmer. Valget er for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Formand og næstformand
Formanden i gruppe A er samtidig formand i udvalget, medens næstformanden er fra gruppe B.

Valg
Valg af medlemmer til gruppe B foranstaltes af Starvsfólkafelagið.

2. Forretningsorden
Udvalget holder sit faste møde en gang i kvartalet, dog senest i 6. uge i kvartalet. Næste faste møde fastsættes på hvert SU møde.

3.
Har fast kvartalsmøde ikke kunnet afholdes, fastsætter formanden efter aftale med næst­formanden, en ny dato for mødet. Det nye møde skal afholdes så hurtigt som muligt.

4.
Møder ud over faste kvartalsmøder indkaldes af formanden, når denne skønner det nød­vendigt, eller når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer har fremsat ønske herom.

5.
Formanden indkalder udvalgets enkelte medlemmer skriftligt til møde. Normalt skal dette ske med en uges varsel.

6.
Mødeindkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden for mødet udarbejdet af formanden og næstformanden.

7.
Formanden leder møderne. I tilfælde af formandens fravær, ledes mødet af et andet medlem af gruppe A.

8.
Udvalget vælger i fællesskab en referent. Kan vedkommende ikke møde til et møde, vælger formanden og næstformanden en anden referent i dennes sted.

9.
Udvalget afholder normalt sine møder i Tórshavn. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af dets medlemmer er til stede.

10.
Efter mødet udfærdiges en mødeprotokol, hvori anføres tid, sted, dagsorden og navnene på de tilstedeværende. For hvert dagsordenspunkt indføres i protokollen et kort referat. Møde­protokollen sendes til medlemmerne til kommentarer. Kommentarer bør, inden 7 dage, være referenten i hænde gennem formanden eller næstformanden. Mødeprotokollen god­kendes og underskrives af formanden og næstformanden og gemmes i en særlig protokol.

11.
Udvalget drager omsorg for, at medarbejderne i banken får orientering om den del af udvalgets arbejde, der ikke behandles som fortroligt. Medarbejderne bør orienteres skriftligt senest 14 dage efter mødets afholdelse. Dette foregår i almindelighed ved at mødeprotokollen sendes til alle medarbejderne som orientering.

12.
Om oplysninger af fortrolig art, som udvalgets medlemmer er blevet bekendt med, påhviler der disse – også efter at de måtte være udtrådt af samarbejdsudvalget – tavshedspligt.

Godkendt på SU møde 7. november 1995.

Jørn Astrup Hansen, formand                                          Ragnar S. Olsen, næstformand

Aftale om arbejdsmiljøorganisation i BankNordik

Grundlag for aftalen er:
Løgtingslóg nr. 70 frá 11. mai 2000 um arbeiðsumhvørvi, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 52 frá 4. mai 2017

Formål
Formålet med arbejdsmiljøarbejdet er at virke for, at ansatte i banken har bedst mulige arbejdsvilkår vedrørende sikkerhed, helse og trivsel.

Arbejdsmiljøet skal til en og hver tid følge den tekniske og sociale udvikling i det færøske samfund og i bankens.

Ifølge lov om arbejderbeskyttelse har alle ansatte pligt til aktivt at være med i arbejds­mil­jøarbejdet.

§ 1.
Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantens opgave er at arbejde for et godt samarbejde mellem ledelse og ansatte i sager, der vedrører sikkerhed, helse og trivsel i banken.

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter, heriblandt opdeling i områder, skal til en og hver tid følge samme system, som er gældende for tillidsrepræsentantsystemet.

Medarbejderne i hvert område vælger en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges for en to-årig periode efter samme regler som tillidsrepræsentanter i banken. Samme regler er også gældende vedrørende valgbarhed, valggyldighed og valg­meddelelse.

Banken og Starvsfólkafelagið arrangerer valget sammen, som foregår samtidig med tillidsrepræsentantvalget i november måned ulige år. Valgudvalget bemandes med 2 personer, hvor banken og Starvsfólkafelagið hver vælger sit medlem.

I henhold til loven om arbejderbeskyttelse har banken pligt til skriftligt at meddele Arbeiðseftirlitið, hvem der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten har samme opsigelsesbeskyttelse som tillidsrepræsentanter.

Både personale- og ledelsesrepræsentanten har i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet ret til uddannelse. Uddannelsen omhandler en basis uddannelse og et efteruddannelseskursus om året. Uddannelsen kan foregå i samarbejde med Arbeiðseftirlitið eller andre efter aftale med banken.

§ 2.
Arbejdsmiljøgrupper

Hvert område organiserer en arbejdsmiljøgruppe med 2 medlemmer. Medlemmer i sikker­hedsgruppen er afdelingslederen og arbejdsmiljørepræsentanten.

Arbejdsmiljøgruppen skal fungere som oplysningsled til arbejdsmiljøudvalget og give udvalget oplysninger om sikkerhed, helse og trivsel i området og komme med mulige forslag om for­bedring af arbejdsvilkårene.

Arbejdsmiljøgruppen skal også være med til at arrangere arrangemanger, som får indflydelse på arbejdsvilkårene i området.

§ 3.
Arbejdsmiljøudvalget

I arbejdsmiljøudvalget vælges 5 medlemmer. Personalevalgte medlemmer i arbejdsmiljøgrup­perne vælger indbyrdes 2 medlemmer og ledelsesrepræsentanterne 2 medlemmer. Derud­over vælger banken's ledelse 1 medlem, som repræsenterer ledelsen, og samtidig bliver formand for udvalget.

Medlemmerne i arbejdsmiljøudvalget vælges for en to-årig periode ligesom arbejdsmiljøre­præsentanterne.

Arbejdsmiljøudvalget tilrettelægger og leder arbejdsmiljøarbejdet og er rådgiver for banken i arbejdsmiljøsager og fører opsyn og kontrol med, at love og bekendtgørelser på dette område følges.

Engang om året skal udvalget udarbejde en rapport om situationen på arbejdsmiljøområdet i banken, som sendes bankens ledelse og samarbejdsudvalg som information og til behand­ling.

Arbejdsmiljøudvalget holder møder efter behov, dog mindst 2 gange om året og mindst 1 gang om året indkaldes arbejdsmiljøgrupperne til møde.

Mødeindkaldelsen skal sendes udvalgets medlemmer skriftligt mindst 3 uger før mødet. Forslag til punkter på dagsordenen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Udvalgets medlemmer skal have dagsordenen til mødet senest 1 uge før mødet.

Administrationen af arbejdsmiljøarbejdet

I samråd med arbejdsmiljøudvalget vælger bankens ledelse en sekretær til arbejdsmiljøudvalget, som på forhånd ikke skal være medlem i udvalget. Sekretæren deltager i møder i udvalget og varetager det skriftlige arbejde i forbindelse med udvalgsarbejdet.


Protokollat om valg af pensionsleverandør
BankNordik og Starvsfólkafelagið indgår en aftale om vilkårene for placeringen af medarbejdernes pensionsmidler.

Pensionsordningen skal vælges efter aftalte kriterier, som skal tilstræbe at give medarbejderne de bedst mulige markedsvilkår.

Hvis BankNordik samlet set efter de aftalte kriterier er konkurrencedygtigt, skal der ved valg af leverandør tages hensyn hertil. Det forventes, at personalet udviser loyalitet i forhold til dette.

Hovedaftale mellem Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet

§ 1

Nærværende hovedaftale har virkning for medlemmer af Finansforbundet, hvis løn- og ansættelsesvilkår er fastsat i den kollektive overenskomst mellem Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet.

§ 2Arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet skal udøves efter saglige retningslinjer - herunder med fornøden hensyntagen til de ansattes interesser - og i øvrigt ved overholdelse af de til enhver tid gældende love og de mellem parterne indgåede aftaler og kollektive overenskomster.

§ 3

Føroya Arbeiðsgevarafelag anerkender medarbejdernes fulde frihed til at være medlemmer af Finansforbundet og til at deltage i forbundets arbejde efter de til enhver tid gældende bestemmelser i  de kollektive overenskomster og aftaler.

§ 4

Stk. 1.
Kollektive overenskomster vedrørende løn- og arbejdsforhold kan kun indgås mellem Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet.

Stk. 2.
Dog accepterer parterne, at der indgås supplerende lokale aftaler mellem Starvsfólkafelagiði BankNordik og ledelsen i BankNordik.

§ 5

I det tidsrum den kollektive overenskomst er gældende, kan der ikke iværksættes arbejdsstandsning. Som arbejdsstandsning betragtes lockout, strejke, blokade og boykot samt systematisk affolkning af   banken eller dele af denne. Der kan som i hidtidigt omfang etableres sympatikonflikt.

§ 6

Når en kollektiv overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold er opsagt, skal der straks optages forhandlinger om en ny overenskomst. Er der på tidspunktet for den kollektive overenskomsts udløb  ikke opnået enighed om en ny overenskomst til ikrafttræden samtidig med den hidtidige overenskomsts udløb, skal bestemmelserne i den udløbne overenskomst fortsat overholdes, indtil en  ny overenskomst er endeligt vedtaget og trådt i kraft, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med bestemmelserne i § 7.

§ 7


Stk. 1.
Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet anerkender hinandens ret til at beordre  arbejdsstandsning i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 - 4.

Stk. 2.
Arbejdsstandsning af hvilken som helst grund eller omfang kan kun beordres efter at være vedtaget  i parternes respektive kompetente forsamlinger i overensstemmelse med parterne interne vedtægter.

Stk. 3.
At man agter at forelægge en forsamling, som nævnt i stk. 2, forslag om arbejdsstandsning, skal meddeles den anden organisation mindst 1 måned før, arbejdsstandsningen efter forslaget agtes iværksat. Meddelelsen om forsamlingens beslutning skal afgives mindst 14 dage forinden arbejdsstandsningens eventuelle iværksættelse. Denne meddelelse skal i pågældende fald indeholde oplysning om arbejdsstandsningens nærmere omfang.

Stk. 4.
Meddelelse i henhold til stk. 3, 1. og 2. punktum skal ske skriftligt - eventuelt via e-mail - og skal, såfremt det sker på den dag, hvor meddelelserne senest skal afgives, være nået frem til den anden part inden kl. 12.00 lokal tid (den anden parts lokal tid).

Vil den anden part herefter samme dag afgive meddelelse om arbejdsstandsning til samtidig iværksættelse, må en sådan meddelelse være nået frem til den første part inden kl. 24.00 lokal tid (den første parts lokale tid) den pågældende dag.

Meddelelse kan ikke afgives på lørdage, søndage, søgnehelligdage og overenskomstmæssige  fridage.

Stk. 5.

Ved konfliktens ophør genoptager medarbejderne arbejdet på de pladser, hvor de var ansat umiddelbart inden konfliktens begyndelse, og det påhviler begge parter at medvirke til genoprettelse af normale og rolige arbejdsforhold.

§ 8

Stk. 1.
En i henhold til § 7 beordret arbejdsstandsning kan omfatte medarbejdere omfattet af nærværende hovedaftale med undtagelse af medarbejdere med en højere lønmæssig placering end 4. lønklasse.

Stk. 2.

Følgende antal medarbejdere kan af banken herudover kræves holdt uden for deltagelse i en  arbejdsstandsning:

a. I hovedkontoret i Torshavn: max. 5 medarbejdere

b. I andre enheder uden for hovedkontoret (afdelinger, filialer og kontorer): max.
    2 medarbejdere.

c. Medarbejdere, der beskæftiger sig med internationale transaktioner (herunder
    servicering af bankens udenlandske kontorer, enheder og/eller virksomhed),
    er friholdt i det omfang deres arbejdsopgaver under konflikten udelukkende
    vedrører internationale  transaktioner.

Medarbejdere, der i henhold til § 8, stk. 2 litra a og b holdes uden for deltagelse i en arbejdsstandsning, kan kun beordres til at udføre arbejde i forbindelse med vagttjeneste, pasning af tekniske installationer samt andet nødvendigt arbejde i forbindelse med bevarelse af materielle værdier og bankens programmer.

§ 9


Hvis forhandlinger om fornyelse af den kollektive overenskomst ikke fører til et resultat, er parterne enige om, at problemstillingen behandles efter reglerne i "Institutionen for mægling i arbejdsstridigheder ("Semingsstovnurin"), jf. lov nr. 39 af 13. maj 2013 med senere ændringer.

Parterne erklærer, at man agter at overholde reglerne i nævnte lov.


§ 10

Stk. 1.
Overtrædelse og fortolkning af:

 • nærværende hovedaftale
 • en mellem Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet indgået kollektiv overenskomst vedr. løn- og arbejdsforhold
 • andre overenskomster/aftaler indgået mellem Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet kan af hver af parterne – efter resultatløs forhandling – indbringes for Fasti Gerðarrættur, jf. også § 11.

§ 11

Stk. 1.
Fasti Gerðarrættur kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold en  bod, som skal tilfalde klageren. Bod kan tilkendes ved siden af efterbetaling af et skyldigt pengebeløb. Når andet ikke er forud vedtaget, kan der kun pålægges en organisation som sådant retsligt ansvar, når den har gjort sig delagtig i det påklagede forhold.


Bod fastsættes under hensyn til samtlige sagen omstændigheder, herunder i hvilken grad  overtrædelsen har været undskyldelig fra overtræderens side.

Sager omfattet af Fasti Gerðarrætturs kompetence kan ikke give anledning til, at der gøres  erstatningskrav gældende.

Stk. 2.

I det omfang Fasti Gerðarrættur imødegår Finansforbundets ønske om anvendelse af dansk som retssprog, vil Føroya Arbeiðsgevarafelag  acceptere dette.

§ 12

Stk. 1.
Nærværende hovedaftale træder i kraft den 1. oktober 2020 og er gældende, indtil den med 6 måneders varsel opsiges af en af parterne til udløb ved udgangen af en oktober måned, dog tidligst  til udløb ved udgangen af oktober 2021.

Stk. 2.

Den part, der måtte have ønske om ændringer i hovedaftalen, skal 6 måneder forud for opsigelsen  underrette den anden part herom, hvorefter der optages forhandlinger med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af hovedaftalen.

Stk. 3.

Er forhandlinger om fornyelse af hovedaftalen efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet inden  udløbstidspunktet, gælder hovedaftalen fortsat, indtil den på dette tidspunkt ikraftværende kollektive overenskomst afløses af en ny.

Torshavn, 9. september 2020

Løntabel for BankNordik

Løntrin pr. 1. august 2021

Trin

Årsløn

Bruttoløn

Timeløn

pr. 1. august 2021

pr. måned
pr. 1. august 2021

pr. 1. august 2021

1

0

0,00

0,00

2

0

0,00

0,00

3

253.665

21.138,75

131,85

4

257.256

21.438,00

131,03

5

260.867

21.738,92

132,87

6

264.458

22.038,17

134,69

7

268.811

22.400,92

136,91

8

273.092

22.757,67

139,09

9

277.392

23.116,00

141,28

10

281.744

23.478,67

143,50

11

286.067

23.838,92

145,70

12

290.374

24.197,83

147,89

13

294.694

24.557,83

150,09

14

299.737

24.978,08

152,66

15

304.780

25.398,33

155,23

16

309.836

25.819,67

157,81

17

314.811

26.234,25

160,34

18

319.852

26.654,33

162,91

19

324.887

27.073,92

165,47

20

329.953

27.496,08

168,05

21

335.706

27.975,50

170,98

22

341.480

28.456,67

173,92

23

347.232

28.936,00

176,85

24

352.986

29.415,50

179,78

25

358.738

29.894,83

182,71

26

367.739

30.644,92

187,30

27

374.260

31.188,33

190,62

28

380.835

31.736,25

193,97

29

387.352

32.279,33

197,29

30

393.856

32.821,33

200,60

31

400.386

33.365,50

203,92

32

406.954

33.912,83

207,27

33

414.219

34.518,25

210,97

40

391.388

32.615,67

199,34

41

397.079

33.089,92

202,24

42

402.850

33.570,83

205,18

43

408.701

34.058,42

208,16

44

414.642

34.443,50

211,19

45

420.671

35.055,92

214,26

46

426.783

35.565,25

217,37

47

432.987

36.082,25

220,53

48

439.279

36.606,58

223,73

49

445.664

37.138,67

226,99

50

452.141

37.678,42

230,28

51

458.709

38.225,75

233,63

52

465.378

38.781,50

237,03

53

472.142

39.345,17

240,47

54

479.004

39.917,00

243,97

55

485.963

40.496,92

247,51

56

493.026

41.085,50

251,11

57

500.191

41.682,58

254,76

58

507.461

42.288,42

258,46

59

514.836

42.903,00

262,22

60

522.317

43.526,42

266,03

61

529.910

44.159,17

269,89

62

537.610

44.800,83

273,82

63

545.424

45.452,00

277,80

64

553.349

46.112,42

281,83

65

561.392

46.782,67

285,93

66

569.548

47.462,33

290,08

67

577.825

48.152,08

294,30

68

586.222

48.851,83

298,57

69

594.744

49.562,00

302,92

70

603.386

50.282,17

307,32

71

612.155

51.012,92

311,78

72

621.047

51.753,92

316,31

73

630.073

52.506,08

320,91

74

639.230

53.269,17

325,57

75

648.520

54.043,33

330,30

76

657.946

54.828,83

335,11

77

667.501

55.625,08

339,97

78

677.202

56.433,50

344,91

79

687.042

57.253,50

349,92

80

697.027

58.085,58

355,01

81

707.158

58.929,83

360,17

82

717.430

59.785,83

365,40

83

727.859

60.654,92

370,71

84

738.433

61.536,08

376,10

85

749.159

62.429,92

381,56

86

760.051

63.337,58

387,11

87

771.092

64.257,67

392,73

88

782.298

65.191,50

398,44

89

793.663

66.138,58

404,23

90

805.197

67.099,75

410,10

91

816.894

68.074,50

416,06

Løntabellen er pr. 1. august 2021 reguleret med 2,05 %

Løntabel for BankNordik
Løntrin pr. 1. maj 2022

Trin

Årsløn

Bruttoløn

Timeløn

pr. 1/5-2022

pr. måned
pr. 1. maj 2022

pr. 1. maj 2022

1

0

0,00

0,00

2

0

0,00

0,00

3

256.836

21.403,00

133,49

4

260.472

21.706,00

135,38

5

264.128

22.010,67

137,28

6

267.764

22.313,67

139,17

7

272.171

22.680,92

141,46

8

276.506

23.042,17

143,72

9

280.859

23.404,92

145,98

10

285.266

23.772,17

148,27

11

289.643

24.136,92

150,55

12

294.004

24.500,33

152,81

13

298.378

24.864,83

155,09

14

303.484

25.290,33

157,74

15

308.590

25.715,83

160,39

16

313.709

26.142,42

163,05

17

318.746

26.562,17

165,67

18

323.850

26.987,50

168,32

19

328.948

27.412,33

170,97

20

334.077

27.839,75

173,64

21

339.902

28.325,17

176,67

22

345.749

28.812,42

179,71

23

351.572

29.297,67

182,73

24

357.398

29.783,17

185,76

25

363.222

30.268,50

188,79

26

372.336

31.028,00

193,53

27

378.938

31.578,17

196,96

28

385.595

32.132,92

200,42

29

392.194

32.682,83

203,85

30

398.779

33.231,58

207,27

31

405.391

33.782,58

210,71

32

412.041

34.336,75

214,16

33

419.397

34.949,75

217,99

40

396.280

33.023,33

205,97

41

402.042

33.503,50

208,97

42

407.886

33.990,50

212,00

43

413.810

34.484,17

215,08

44

419.825

34.985,42

218,21

45

425.929

35.494,08

221,38

46

432.118

36.009,83

224,60

47

438.399

36.533,25

227,86

48

444.770

37.064,17

231,17

49

451.235

37.602,92

234,53

50

457.793

38.149,42

237,94

51

464.443

38.703,58

241,40

52

471.195

39.266,25

244,91

53

478.044

39.837,00

248,47

54

484.992

40.416,00

252,08

55

492.038

41.003,17

255,74

56

499.189

41.599,08

259,46

57

506.443

42.203,58

263,23

58

513.804

42.817,00

267,06

59

521.271

43.439,25

270,94

60

528.846

44.070,50

274,87

61

536.534

44.711,17

278,87

62

544.330

45.360,83

282,92

63

552.242

46.020,17

287,03

64

560.266

46.688,83

291,20

65

568.409

47.367,42

295,44

66

576.667

48.055,58

299,73

67

585.048

48.754,00

304,09

68

593.550

49.462,50

308,50

69

602.178

50.181,50

312,99

70

610.928

50.910,67

317,54

71

619.807

51.650,58

322,15

72

628.810

51.400,83

326,83

73

637.949

53.162,42

331,58

74

647.220

53.935,00

336,40

75

656.627

54.718,92

341,29

76

666.170

55.514,17

346,25

77

675.845

56.320,42

351,28

78

685.667

57.138,92

356,38

79

695.630

57.969,17

361,56

80

705.740

58.811,67

366,82

81

715.997

59.666,42

372,15

82

726.398

60.533,17

377,55

83

736.957

61.413,08

383,04

84

747.663

62.305,25

388,61

85

758.523

63.210,25

394,25

86

769.552

64.129,33

399,98

87

780.731

65.060,92

405,79

88

792.077

66.006,42

411,69

89

803.584

66.965,33

417,67

90

815.262

67.938,50

423,74

91

827.105

68.925,42

429,90

Løntabellen er pr. 1. maj 2022 reguleret med 1,25 %

Stikordsregister:

                                                                                                                                              Side:

Aftale om principper for beregning ved overenskomstforhandlinger...........................29
Aftale om tillidsrepræsentanter..................................................................................................................31
Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.......................................................................................5
Anciennitet..................................................................................................................................................................6
Ansættelse....................................................................................................................................................................3
Arbejdsfrie.....................................................................................................................................................................7
Arbejdstid......................................................................................................................................................................6
Arbejdstid - daglig..............................................................................................................................................23
Bank- og forsikringsassistenter (finansassistenter) - lønklasse 2.................................5
Barselsorlov...............................................................................................................................................................10
Beskyttelse af gravide....................................................................................................................................10
Børns sygdom..........................................................................................................................................................11
Deltagelse i møde- og kursustiltag........................................................................................................15
Efterløn.........................................................................................................................................................................13
Elever.......................................................................................................................................................................4; 16
Fikstid............................................................................................................................................................................23
FinansSkolen..............................................................................................................................................................4
Flekstid.........................................................................................................................................................................23
Flyttegodtgørelse................................................................................................................................................16
Fratrædelsesgodtgørelse............................................................................................................................12
Fridage..........................................................................................................................................................................13
Fritid & faste fridage............................................................................................................................................13
Frokostpausen...........................................................................................................................................................7
Fuldmægtige - lønklasse 3...........................................................................................................................5
Gravide.........................................................................................................................................................................10
Hovedaftale..............................................................................................................................................................45
Indplacering................................................................................................................................................................3
Kontorassistenter og bankbetjente og kantinepersonale - lønklasse 1.................4
Kritisk sygdom.........................................................................................................................................................10
Ledere og chefer - lønklasse 4..................................................................................................................5
Lønnedsættelser...................................................................................................................................................6
Lønrammer og løntrin.......................................................................................................................................19
Lønudbetaling..........................................................................................................................................................9
Midlertidigt beskæftigede og vikarer.....................................................................................................22
Normtid........................................................................................................................................................................23
Opsigelse.....................................................................................................................................................................12
Opsigelsesregler.................................................................................................................................................24
Orlov................................................................................................................................................................................14
Overtid..............................................................................................................................................................................7
Pension............................................................................................................................................................................9
Pensionsleverandør.............................................................................................................................................44
Rejse- og opholdsfond....................................................................................................................................25
Røveri, røveriforsøg, overfald - Psykologordning og forsikringsforhold......................11
Samarbejde og orientering.........................................................................................................................33
Samarbejdsudvalg..............................................................................................................................................17
Servicering af pengeautomater..................................................................................................................21
Sundhedsforsikring......................................................................................................................................24; 25
Sygdom.........................................................................................................................................................................10
Tidsregistrering.....................................................................................................................................................24
Tillidsrepræsentantens opgaver............................................................................................................32
Tillidsrepræsentanter......................................................................................................................................17
Timeløn...........................................................................................................................................................................7
Tjenesterejser...........................................................................................................................................................15
Trivsel og tryghed................................................................................................................................................18
Uddannelsesfond..................................................................................................................................................14
Valg af fællestillidsrepræsentant..........................................................................................................32
Valgbarhed................................................................................................................................................................31
Valgprocedure.......................................................................................................................................................31
Valgtidspunkt.........................................................................................................................................................31
Vikarer............................................................................................................................................................................22
Vikarer - midlertidigt beskæftigede.......................................................................................................22