Finansforbundet
 

Sáttmáli galdandi fyri BankNordik - Finansforbundet 2019-2021 

 

 

 § 1. OVERENSKOMSTOMRÅDE

 

Stk. 1

Denne overenskomst omfatter medarbejdere, som arbejder i BankNordik på Færøerne, som er funktionær eller har funktionærlignende status i henhold til lagtingslov om funktionærer, § 1.

 

Stk. 2
Overenskomsten omfatter ikke:

- Medarbejdere ansat til midlertidig beskæftigelse, der ikke varer ud over 3 måneder (jf. aftale om midlertidigt beskæftigede og vikarer)
- Rengøringspersonale

 

Stk. 3
Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overenskomst.

 

Stk. 4
Overenskomsten omfatter tillige medarbejdere ansat i Skyn. Dog kan der af konkurrencemæssige hensyn indgås aftaler, der fraviger overenskomsten med hensyn til løn og arbejdstid. Sådanne aftaler indgås mellem den faglige personaleforening og BankNordik.


§ 2. ANSÆTTELSE

 

Ved ansættelsen udarbejdes ansættelsesbrev i henhold til Løgtingslov nr. 20 fra 8. maj 2008 um skyldu arbeiðsgevarans at fráboða løntakaranum treytirnar fyri setanarviðurskiftunum.

 

Medarbejdere aflønnet over trin 77

Der oprettes individuel skriftlig aftale om medarbejderens aflønning og dennes regulering. Med hensyn til øvrige vilkår i ansættelsesforholdet anføres i aftalen, at der gælder tilsvarende regler som for medarbejdere i lønklasse 4.


§ 3. INDPLACERING

 

Stk. 1 - Generelt
Samtlige medarbejdere i virksomheden indplaceres i en lønramme og på et løntrin, jf. nedenfor. Indplaceringen af ubefordrede medarbejdere sker normalt på 1. trin i lønrammen og anciennitetsstigning, der finder sted hvert år pr. 1. januar, fortsætter til sluttrin opnås.

 

Oversigt over lønklasser, lønrammer og løntrin findes i bilag 1 til overenskomsten.


Stk. 2 - Kontorassistenter, bankbetjente og kantinepersonale - lønklasse 1
Kontorassistenter, bankbetjente og kantinepersonale indplaceres i lønklasse 1 og som mi¬nimum i lønramme 10.

 

Kontorassistenter, der består eksamen fra FinansSkolen eller fra Finansuddannelsen, indplaceres med bevarelse af løn¬ancienniteten 1 lønramme højere med virkning fra førstkommende 1. i måneden. På 1-årsdagen for oprykningen indplaceres medarbejderen med bevarelse af lønancienniteten 3 lønrammer højere.

 

Kontorassistenter, der består eksamen fra Finansiel Videreuddannelse eller fra Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, indplaceres med bevarelse af lønancienniteten 4 lønrammer højere.

 

Finansuddannelsen
Kontorassistenter, der ikke opfylder betingelserne, kan af banken gives dispensation til at deltage i Finansuddannelsen.

 

Forudsætningen for en sådan dispensation er, dels at kontorassistenten inden udløbet af det kalenderår, hvor deltagelsen påbegyndes, har været beskæftiget med egentligt bankmæssigt arbejde i vedkommende bank i mindst 3 år og er fyldt 22 år, dels at forudsatte kundskaber i henhold til de fastsatte retningslinjer er opnået, inden deltagelse i Finansuddannelsen påbegyndes.

 

Dispensation bør i almindelighed gives til medarbejderen, som har været beskæftiget med egentligt bankmæssigt arbejde i de 5 foregående år.

 

Stk. 3 - Elever
Elever aflønnes således:

 

Elevløntrin 1 pr. 1. maj 2019: 185.738 kr.
Elevløntrin 2 pr. 1. maj 2019: 206.378 kr.

 

Elevløntrin 1 pr. 1. maj 2020: 190.493 kr.
Elevløntrin 2 pr. 1. maj 2020: 211.661 kr.

 

Trinstigningen foretages på årsdagen for elevansættelsen. Trinene reguleres med sædvanlige overenskomstreguleringer


Stk. 4 - Bankassistenter og forsikringsassistenter (finansassistenter) - lønklasse 2
Bankassistenter og forsikringsassistenter (finansassistenter), der har gennemført en elevuddannelse i BankNordik/Trygd, indplaceres i lønklasse 2 og som minimum i lønramme 16 på trin 19.

 

For bankassistenter henholdsvis forsikringsassistenter (finansassistenter) udløser gennemført finansiel videreuddannelse henholdsvis Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og henholdsvis niveau 4 på Forsikringshøjskolen*, en lønfremgang svarende til 4 lønrammer (4 løntrin).

 

*Bemærkning til § 3. stk. 4. Dette krav er opfyldt ved:

 

• Gennemført uddannelse som eksamineret skadeskonsulent eller
• Gennemført uddannelse som eksamineret privat- og/eller erhvervsassurandør.

 

Det er en betingelse for lønfremgang, at man ikke har opnået lønklasse 4, og man ved lønfremgangen ikke når ind i lønklasse 4.

 

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
A.
Bankassistenter/finansassistenter, der har bestået eksamen fra Finansuddannelsen, fra FinansSkolen, fra Bankskolens 2. del eller fra Bankskolen 1982/83 eller tidligere, er berettiget til for virksomhedens regning at gennemgå Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning i overensstemmelse med de af overenskomstparterne fastsatte retningslinjer.

 

B.
Virksomheden kan give dispensation til deltagelse i Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, selv om de i stk. 1 nævnte betingelser ikke er opfyldt.

 

Stk. 5 - Fuldmægtige - lønklasse 3
Fuldmægtige indplaceres i lønklasse 3 og som minimum i lønramme 23 på trin 40.

 

Ved udnævnelse til fuldmægtig (fra lønklasse 2) sker indplacering mindst 5 lønrammer høj¬ere end hidtil og på et sådant løn¬trin, at der ved selve udnævnelsen gives en stigning på mindst 16 løn¬trin.

 

Stk. 6 - Ledere og chefer - lønklasse 4
Ledere og chefer indplaceres i lønklasse 4 og som minimum i lønramme 31 på trin 48.

 

Ved udnævnelse til leder/mellemleder (fra lønklasse 3) sker indplacering mindst 3 løntrin højere end hidtil. Indplaceringen i den nye lønramme sker på en sådan måde, at der er mindst 2 års forventning i lønrammen.


Stk. 7 - Anciennitet
Ved anciennitet forstås den periode, i hvilken medarbejderen har arbejdet inden for branchen.

 

Medarbejdere indplaceres ved ansættelsen normalt på 1. år i vedkommende lønramme, medmindre anciennitet fra tidligere beskæftigelse efter arbejdsgiverens skøn kan overføres. An-ciennitet fra tidligere beskæftigelse i pengeinstitut/forsikringsselskab skal dog altid overføres. Der bortses fra ansættelser som elev.

 

For medarbejdere, hvis ansættelsesforhold i pengeinstitut/forsikringsselskab har været afbrudt i mere end 2 år umiddelbart forud for ansættelsen, reduceres ancienniteten med det antal år, hvor ansættelsesforholdet har været afbrudt. Der overføres dog altid halvdelen af den oprindelige an-ciennitet, afrundet opad til hele år.

 

Stk. 8 - Lønnedsættelser
Lønnedsættelser kan kun finde sted, når objektive/saglige kriterier foreligger.

 

Sådanne kriterier kan enten henføres til virksomhedens eller medarbejderens forhold og kan eksempelvis være:

 

Virksomhedens forhold
Væsentlige ændringer i medarbejderens jobindhold nødvendiggjort af:

 

- virksomhedens økonomiske forhold
- organisationsændringer på grund af ændret forretningskoncept
- lukning af afdelinger/filialer.

 

Medarbejderens forhold
Overflytning til anden beskæftigelse på grund af manglende mulighed for at udfylde det hidtidige job.

 

Virksomheden skal orientere personaleforeningen om lønnedsættelsen forinden denne iværksættes. Orienteringen skal gives i god tid og normalt dagen før.


§ 4. ARBEJDSTID

 

Stk. 1
Arbejdstiden er 37 timer om ugen ekskl. pauser.

 

Stk. 2
Virksomheden kan efter behov lægge personalets arbejdstid inden for nedennævnte tidsrum:

 

Mandag til fredag kl. 08.00 - 17.00
Torsdag kl. 08.00 - 18.15

 

Stk. 3
Medarbejdere skal have mulighed for mindst 30 minutters sammenhængende frokostpause. Frokostpausen regnes som fritid, som medarbejderen frit kan råde over.

 

Stk. 4
I Kundeservice BankNordik og i Kundeservice Trygd kan arbejdstiden én dag om ugen - mandag til torsdag - placeres indtil k. 20. pr. medarbejder.

 

Der gives genetillæg for arbejdstid efter kl. 17 med 40%. Der ydes forplejning når arbejdstiden placeres efter kl. 18.

 

Stk. 5

Ændringer af den fastlagde daglige arbejdstid, skal varsles med mindst 4 uger inden den daglige arbejdstid ændres.

 

Stk. 6

Der kan indføres mulighed for flekstid i virksomheden. Forslag til aftale vedlægges - bilag nr. 5: Lokale aftaler om flekstid.

 

§ 5. TIMELØN

 

Timelønnen udregnes således:

 

Månedsløn x 12
52 x 37

 

 

 

§ 6. OVERTID

 

Stk. 1
Virksomheden kan beordre overarbejde ud over den fastlagte/aftalte arbejdstid. Overarbejde skal så vidt muligt begrænses. Medarbejdere kan kun undtagelsesvis beordres til at udføre arbejde på dage, der er arbejdsfrie.

 

Stk. 2
Almindelig overtid honoreres således:
For 1., 2. og 3. time honoreres i forholdet 1:1½ (1. times overarbejde honoreres med 1 time og 30 min.). For 4. time og følgende timer, samt for arbejde på lørdage, søndage, helligdage og faste fridage, honoreres overtid i forholdet 1:2.

 

Stk. 3
Overarbejde honoreres som udgangspunkt med afspadsering, men skal i stedet udbetales, hvis dette er aftalt, før overarbejdet begynder. Friheden placeres efter aftale og med hensyntagen til virksomhedens forhold og gives så vidt muligt som hele eller halve fridage. Friheden skal dog, med mindre andet aftales, være afviklet inden 3 måneder efter at overarbejdet har fundet sted. De 3 måneder regnes fra udgangen af den pågældende måned. I særlige tilfælde kan overarbejde udbetales, og bliver da udbetalt i henhold til ovennævnte regler.

 

Stk. 4

Deltidsansatte medarbejdere får almindelig timeløn for overarbejde indenfor almindelig arbejdstid.

 

Stk. 5
Ved beordret overarbejde i 3 timer eller mere har medarbejderen ret til ½ times sammen-hængende betalt pause efter 2 timers arbejde. Virksomheden bekoster bespisning i denne pause.

 

Stk. 6
For befordrede medarbejdere bør det tilstræbes, at den effektive ugentlige arbejdstid ikke overstiger 37 timer indeholdende 1 ugentlig aftenekspedition/lang ekspeditionsdag.

Merarbejde bør så vidt muligt begrænses til vedkommendes personlige arbejdsområde og bør efterfølgende forsøges udlignet i fornødent omfang.

 

Honoreringen for evt. merarbejde kan dog – under hensyntagen til stillingens karakter – efter aftale være indeholdt helt eller delvis i lønnen, eller særlige ordninger i ansættelsesforholdet kan efter aftale indeholde passende honorering for evt. merarbejde.

 

Stk. 7
Medarbejdere der udfører beordret overarbejde i forbindelse med systemudviklinger, hvor arbejdet er uden umiddelbar tilslutning til den daglige arbejdstids ophør, betales med timeløn plus samme tillæg pr. time, som medarbejderen ville have fået, hvis der var arbejdet uden afbrydelse.

 

Stk. 8

Over-/merarbejde på søgnehelligdage skal så vidt muligt fordeles ligeligt mellem berørte medarbejdere.

 

 

§ 7. MIDLERTIDIG VARETAGELSE AF HØJERE STILLING


Personale som varetager en højere stilling i 1 uge sammenhængende eller mere, skal aflønnes i perioden med samme løn, som de ville få, hvis de var fast ansatte i denne stilling

 

 

§ 8. LØNUDBETALING

 

Stk. 1
Medarbejdere får udbetalt 1/12 af årslønnen forud hver måned, senest næstsidste bankdag i foregående måned.

 

 

§ 9. PENSION

 

Stk. 1

Medarbejdere, der ansættes, optages i pensionsordningen efter udløb af prøvetiden.

 

Elever optages i pensionsordningen med fuld virkning fra den 1. i måneden efter de er udlært. Efter endt prøvetid og frem til eleven er udlært betaler banken pr. 1. maj 2019 5 % og pr. 1. januar 2020 6 %.

 

 

Stk. 2
Med virkning fra 1. maj 2011 udgør pensionsbidraget i alt 16 % af bruttolønnen. Pensionsbidraget betales af virksomheden.

 

 

 

§ 10. UDVIKLINGSSAMTALE

 

Virksomheden skal en gang årligt gennemføre en udviklingssamtale med medarbejderen.

 

Udviklingssamtalen skal indeholde en evaluering af medarbejderens udvikling samt en dialog om ønsket fremtidig udvikling, herunder også en afklaring om medarbejderens kompetencer og behov for eventuelt fremtidigt kompetenceløft.

 

For medarbejdere over 60 år skal udviklingssamtalen endvidere indeholde en dialog om eventuelle tilpasninger i jobindhold og arbejdstid.

Aftalen, som specificeret i bankens vejledning omkring MUS, underskrives af begge parter.

 

§ 11. KRITISK SYGDOM

 

Virksomheden tegner forsikring for medarbejderne i forbindelse med kritisk sygdom. Tegningen skal endelig godkendes af Finansforbundet. Præmien betales af virksomheden.

 

Bemærkning vedrørende beskatning
De ansatte er opmærksomme på, at de i henhold til de p.t. gældende skatteregler, bliver beskattet af præmien.

 

 

§ 12. BARSELSORLOV

 

Stk. 1 - Barselsorlov
Vilkårene for fravær ved barsel og adoption reguleres af Lagtingslov om barsel.

 

Der ydes fuld løn under fraværet. Fraværet medregnes i ancienniteten.

 

Der er mulighed for at aftale yderligere orlov uden løn.

 

Elevtiden forlænges med den periode, eleven har været på barselsorlov, såfremt denne periode udgør mere end 10 % af den fastsatte elevtid.

 

 

Stk. 2 - Beskyttelse af gravide
En gravid medarbejder kan ikke af virksomheden afskediges de sidste 3 måneder før forventet fødsel, medmindre der foreligger sådanne forhold fra medarbejderens side, at bortvisning er berettiget.


§ 13. SYGDOM

 

Stk. 1

Bliver medarbejderen på grund af sygdom ikke i stand til at møde på arbejde, regnes dette som lovligt fravær.

 

Ved lovligt fravær på grund af sygdom betales fuld løn fra 1. sygedag uanset eventuelle lovmæssige bestemmelser om karensdage.

 

Ved sygdom af mere end 3, men under 14 dages varighed, afgiver medarbejderen i stedet for lægeattest en erklæring på tro og love som dokumentation.

 

Varer sygdommen i mere end 2 uger, kan det kræves, at medarbejderen fremskaffer nærmere oplysning fra læge om sygdommens varighed. Denne lægeattest betaler arbejdsgiveren.

 

 

 

 

§ 14. RØVERI, RØVERIFORSØG, OVERFALD - PSYKOLOG-ORDNING OG FORSIKRINGSFORHOLD

 

stk. 1
Medarbejdere, der har været udsat for røveri, røveriforsøg, overfald og lignende, bør samme dag og skal inden 24 timer have tilbud om en samtale med en psykolog.

 

stk. 2
Inden for en periode af 12 måneder efter et røveri, røveriforsøg, overfald og lignende har medarbejderen ret til psykologhjælp som kan afbøde følgerne af overgrebet. Virksomheden giver frihed med løn og afholder udgifter til behandlingen. Perioden kan efter konkret lægelig eller psykologisk vurdering udvides.

 

stk. 3
Virksomheden dækker medarbejderens risiko ved røveri, røveriforsøg, overfald og lignende, som har relation til ansættelsesforholdet.

 

Erstatningen er 1.300.000 kr. ved død og 2.600.000 kr. ved fuld invaliditet og en forholdsmæssig andel ved delvis invaliditet/mengrad.

 

 

§ 15. BØRNS SYGDOM

 

Stk. 1
Medarbejder har ret til – om nødvendigt – at få fri med løn de 2 første dage ved børns sygdom, dog højst 10 dage om året pr. barn under 15 år.

 

Stk. 2
Varer barnets sygdomsperiode mere end disse to dage, kan medarbejderen efter anmodning ydes orlov uden løn i op til 5 arbejdsdage.

 

Stk. 3
Er det nødvendigt med længere orlovsperiode til pasning af sygt barn, kan virksomheden give orlov uden løn mod fremvisning af lægeattest

 

Stk. 4
I forbindelse med hospitalsindlæggelse af barn under 18 år, som kræver forældrenes tilstedeværelse, ydes indtil 8 arbejdsdages orlov med løn. Det samme gælder, hvis barnet udskrives fra hospitalet til fortsat nødvendig pleje/pasning i hjemmet i stedet for hospitalsophold. Varer orloven længere end 8 dage, kan virksomheden give orlov uden løn mod fremvisning af lægeattest.

 

 

§ 16 ORLOV TIL PASNING AF NÆRTSTÅENDE

 

Der skal være orlovsmuligheder for medarbejdere til pasning af nærtstående som har kritisk sygdom, er alvorligt syge eller er døende. De nærmere vilkår for orloven kan aftales lokalt mellem virksomheden og den pågældende medarbejder.

 

 

§ 17. OPSIGELSE

 

Stk. 1 - Fratrædelsesgodtgørelse

Medarbejdere i alderen 40 - 65 år, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 12 år, ydes ved ufrivillig fratræden en særlig godtgørelse som følger:

 

• Fyldt 40 år: 2 månedsløn
• Fyldt 45 år: 3 månedslønninger
• Fyldt 50 år: 4 månedslønninger
• Fyldt 55 år: 5 månedslønninger

 

Fratrædelsesgodtgørelse udbetales også, hvis medarbejderen har haft to ansættelsesperioder i virksomheden, hvoraf de 2 sidste tilsammen udgør mindst 12 år, og indeværende ansættel-sesperiode har varet i mindst 6 år.

 

Til fratrædelsesgodtgørelse skal tillægges arbejdsgiverens pensionsbidrag ved uansøgt fratræden.

 

En afskediget medarbejder, som er blevet sat ned i løn indenfor de sidste 6 måneder, skal have en eventuel godtgørelse beregnet efter lønnen før lønnedsættelsen.

 

Stk. 2

Evt. opsparede timer i virksomhedens tidsregistreringssystem udbetales ved opsigelsesperiodens udløb. Er timesaldoen negativ modregnes dette ved opsigelsesperiodens udløb. Der kan ikke ske modregning i opsparede timer i forbindelse med fritstilling.

 

 

§ 18. EFTERLØN


I tilfælde af, at en ansat dør i tjenestetiden, vil der blive ydet en efterløn i 3 måneder til ægtefælle, samlever eller børn under 18 år, som den ansatte havde forsørgerpligt over for.

 

 

 

§ 19. FRITID & FASTE FRIDAGE

 

Stk. 1
Månedslønnede medarbejdere har ret til ferie i henhold til lagtingslov om ferie med løn. Der kan i denne forbindelse nævnes:

 

At optjeningsåret er fra 1. januar til 31. december.

 

1. Den lovbestemte ferie er 30 dage (5 uger), svarende til 25 arbejdsdage for medarbejdere, der har optjent fuld ferie.

 

2. At medarbejdere optjener 2,5 feriedage (2,10 arbejdsdag) pr. måned.

 

3. Er medarbejderen ansat samtidig med eller efter ferieårets start, gives ingen ferie, undtagen hvis de hos anden arbejdsgiver i forvejen har optjent ret til ferie. Da kan de afholde den ferie, de har til gode, imod at betale for de dage, som de afholder.

 

4. At ferieåret er fra 2. maj til 1. maj.

 

5. At ferie skal afholdes i ferieåret.

 

6. At mindst 24 af feriedagene (svarende til 20 arbejdsdage) skal gives sammenhængende i perioden 2. maj til 30. september.

 

7. At arbejdsgiveren ved fratrædelse betaler ferieløn for ikke afholdt ferie. Denne ferieløn udgør på nuværende tidspunkt 12,0 %.

 

8. At månedslønnede lønmodtagere har ret til ferie med løn. Derudover udbetales ferietillæg, jf. den Færøske ferielov, som på nuværende tidspunkt udgør 1,5 % af optjent løn i foregående optjeningsår.


Stk. 2. Ekstra feriedage, broytist soleiðis frá 1. mai 2006 at rokna

Fra ferieåret 2006/2007 har medarbejderne, ud over den lovbestemte ferie, ret til et antal ekstra feriedage.

 

Medarbejderne har ret til 5 ekstra (arbejds-)dages ferie, således at den årlige ferie andrager i alt 30 (arbejds-)dage.

 

Feriedagene optjenes og afholdes løbende, således at der for hver 73 dage tjeneste i ferieåret optjenes 1 ekstra feriedag.

 

Deltidsansatte, som ikke arbejder hver dag, og medarbejdere på orlov uden løn, er berettiget til et forholdsmæssigt antal ekstra feriedage.

 

De ekstra feriedage kan ikke afholdes før de er optjent. Ved enhver opgørelse af afholdte feriedage i et ferieår, skal den lovbestemte ferie på 25 (arbejds-)dage imidlertid anses for afholdt først. Den 30. feriedag kan således først afholdes i marts måned.

 

Ved fratræden beregnes feriegodtgørelsen alene på basis af den ikke afholdte lovbestemte ferie på 25 (arbejds-)dage. Såfremt antallet af tilgodehavende feriedage ved fratræden overstiger antallet af optjente, lovbestemte feriedage, honoreres overskydende feriedage imidlertid med 0,38 % af den aktuelle årsløn.

Ikke-afholdte ekstra feriedage bortfalder ved ferieårets udgang, medmindre medarbejderen og ledelsen har aftalt at overføre feriedagene til det følgende ferieår.


Stk. 3 - Fastsatte fridage
Hele fridage: Flaggdagur, Grundlovsdag, Ólavsøkuaftan, Ólavsøkudagur, Juleaften og Nytårsaften.

Helligdage: Alle helligdage er fridage

 

 

§ 20. ORLOV

 

Medarbejderen kan søge om at få orlov i op til 6 mdr. uden løn. En imødegåelse er betinget af, at orloven ikke strider mod bankens interesser.

 

Hvis banken modsætter sig orloven, bør muligheden for orlov på anden vis afdækkes.

 

 

§ 21. UDDANNELSESFOND

 

Stk. 1
Virksomheden betaler kr. 600 halvårligt pr. medarbejder til Finansforbundets Uddannelsesfond. Parterne er enige om, at kompetenceudviklingsaktiviteter målrettet mod Finansforbundets medlemmer på Færøerne skal prioriteres. Finansforbundet, Personaleforeningen og bankens ledelse drøfter mulige aktiviteter i den forbindelse.

 

 

§ 22. DELTAGELSE I MØDE- OG KURSUSTILTAG

 

Stk. 1
Når virksomheden indkalder til instruktionsmøder, kurser m.v., er der mødepligt. Den medgåede tid betragtes som arbejdstid.


Stk. 2
Når virksomheden indbyder til arrangementer, er der ikke mødepligt. Den medgåede tid betragtes ikke som arbejdstid.

 

Stk. 3
Der skal altid indkaldes, når virksomheden foranstalter instruktionsmøder, kurser eller anden oplæring, som er nødvendig for medarbejdernes varetagelse af deres arbejdsopgaver.

 

Her tænkes f.eks. i

- produkter,
- nye arbejdsprocesser,
- ny teknologi,
- budget- og planlægningsmøder og
- salg og marketing

 

 

§ 23. TJENESTEREJSER


Hovedreglen er, at man rejser på billigste måde, dvs. at man om muligt benytter den almene transport.

 

Stk. 1 - Kørselsgodtgørelse
Tjenstlig kørsel i egen bil refunderes af banken i henhold til de satser, der følger af aftale mellem Fíggjarmálaráðið og Tænastumannafelag Landsins.

 

Stk. 2 - Refusion af udgifter – overnatning og fortæring
Ved indenlandske tjenesterejser benyttes bankens lejligheder, hvor dette er muligt.

 

Ved tjenesterejser i øvrigt, både indenlandske og udenlandske, vil der blive afregnet i henhold til de satser, der følger af aftale mellem Fíggjarmálaráðið og Tænastumannafelag Landsins og efter ”Vegleiðing fyri ferðauppgerð fyri tænastuferðir uttanlands”. Rejsetid indenlands honoreres altid med 1:1.

 

Stk. 3 - Arbejdstid i forbindelse med tjenesterejser udenlands
Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser skal så vidt muligt foregå indenfor normal arbejdstid. Hvis det er nødvendigt at arbejde på andre steder end på det normale arbejdssted, vil rejsetiden blive honoreret som arbejdstid. Rejsetid uden for den normale arbejdstid betragtes tillige som arbejdstid. Dette gælder dog ikke ventetid som følge af trafikale forsinkelser.

 

Der beregnes ikke overtidsbetaling af rejsetiden, som således honoreres i tiden 1:1.

 

 

§ 24. FLYTTEGODTGØRELSE

 

Stk. 1
Ved beordret forflyttelse, som ikke sker i forbindelse med udnævnelse til højere stilling, udreder virksomheden dokumenterede omkostninger i forbindelse med flytning af bohave.

 

Stk. 2
Flyttegodtgørelse ydes dog kun ved flytning fra et øområde til et andet. Områder forbundet med tunnel eller bro forstås i denne forbindelse som ét øområde.

 

 

§ 25. ELEVER

 

Stk. 1
Elevtiden er to år for elever, der har bestået en gymnasial uddannelse.

 

Stk. 2
Uddannelsen tilrettelægges således:

 

Elever, der ikke har HH, skal i elevtidens første år følge undervisning og have bestået han-delsskolens eksamen i enkeltfaget Regnskabslære/Virksomhedsøkonomi (HH-niveau) eller deltage i grundkursus i "Erhvervsret" og "Samfundsøkonomi".

 

I elevtiden gennemgår eleven Finansuddannelsen i arbejdstiden. Derudover skal eleven gennemgå de interne kurser, som virksomheden afholder.

 

Elevens praktiske uddannelse bliver tilrettelagt således, at eleven gennemgår en forsvarlig praktisk uddannelse med kendskab til virksomhedens forskellige arbejdsområder.

 

 

Stk. 3
Af elevtiden anses de første 6 måneder for en gensidig prøvetid.

 

Stk. 4
Såvel virksomheden som eleven kan forlange ansættelsesforholdet hævet med en måneds forudgående varsel til ophør senest ved prøvetidens udløb.

 

Stk. 5
Såfremt en elev er fraværende i mere end 10 % af den fastsatte elevtid på grund af langvarig syg-dom, graviditet, barsel eller adoption, forlænges elevtiden med den periode, han/hun har været fraværende.

 

Stk. 6
Forlænges elevtiden, skal dette skriftligt meddeles eleven så snart som muligt, dog senest 3 måneder efter at situationen er blevet aktuel, og før elevtiden er overstået.

 

Stk. 7
Ved ansættelsen skrives lærekontrakt, som bl.a. indeholder løn- og uddannelsesforhold i elevtiden.

 

Stk. 8
Når elevtiden er overstået, modtager eleven et uddannelsesbevis.

 

Stk. 9
Elever har ret til ferie i 25 arbejdsdage i det ferieår (2. maj – 1. maj), som efterfølger det ferieår, hvor eleven blev ansat. Er eleven ansat før 1. juli i et ferieår, er det samme gældende i dette ferieår. Elever, ansat i tidsperioden 1. juli – 31. december, får ferie i 7 arbejdsdage inden udgangen af det ferieår, hvori ansættelsen har fundet sted.

 

Stk. 10
Feriedage, der er optjent i elevtiden, men som afholdes efter, at medarbejderen er blevet assistent, skal gives med assistentløn, uanset om assistenten umiddelbart efter elevtidens af-slutning eller senere er blevet ansat i et andet pengeinstitut/forsikringsselskab end det, hvori elevtiden er gennemgået.

 

 

§ 26. TILLIDSREPRÆSENTANTER, SAMARBEJDSUDVALG OG TRIVSEL OG TRYGHED

 

Stk. 1 - Tillidsrepræsentanter
Medarbejdere har ret til at vælge tillidsmænd i henhold til aftale om tillidsmænd.

 

Stk. 2 - Samarbejdsudvalg
Såfremt bankens ledelse eller et flertal blandt medarbejderne ønsker det, skal der oprettes et samarbejdsudvalg i henhold til aftale om samarbejdsudvalg.

 

Stk. 3 - Trivsel og tryghed
Påtænker banken foranstaltninger der får indflydelse på medarbejdernes trivsel og tryghed, skal bankens ledelse på et så tidligt tidspunkt som muligt orientere SU om de nævnte forhold. Informationen herom skal omfatte omfanget, formålet, funktionen og udformningen samt en vurdering af konsekvenserne af foranstaltningerne.

 

Såfremt en situation skønnes at kunne føre til afskedigelser i et større omfang (10 medarbejdere eller mere), er banken pligtig til at orientere medarbejdernes faglige organisation herom.

 

Måtte organisationen ønske det, skal forholdet herefter drøftes i SU, inden afskedigelserne iværksættes. Banken er pligtig til at udsætte sin beslutning om afskedigelser, indtil drøftelserne er afsluttet, dog længst i 4 uger efter afgivelse af meddelelsen til organisationen.

 

Ved afskedigelser af medarbejdere, der ikke er begrundet i medarbejdernes forhold, skal ledelsen optage drøftelser om aktiviteter for at sikre, at medarbejderne får de bedste muligheder for fremtidig beskæftigelse.

 

 

§ 27. IKRAFTTRÆDELSE OG UDLØB

 

Denne overenskomst træder i kraft den 1. maj 2019.

 

Overenskomsten kan opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en april måned, dog tidligst 30. april 2021.

 

Overenskomsterne og aftalerne er udarbejdet i en dansk og en færøsk udgave. Opstår der uenighed om indholdet eller fortolkningssager, er det den danske udgave, der er gældende.


Tórshavn den 11. april 2019

 


Finansforbundet                                                         Føroya Arbeiðsgevarafelag
 

 

 


 

BILAG 1 - LØNRAMMER OG LØNTRIN

 

 

 

 

 
løntrin

 

lønramme
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år
6. år
7. år
8. år
9. år
10.år
 
 
 1
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
10
 
 
 2
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
 
 
 3
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
 
 
 4
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
 
 
 5
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
 
 
 6
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
 
 
 7
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 8
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 9
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
 
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
 

 

 

 
                                    løntrin
lønramme
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år
6. år
7. år
8. år
9. år
10.år
11.år
12.år
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

 

 

 
                                    løntrin

 

lønramme
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år
6. år
7. år
8. år
9. år
10.år
23
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
24
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
25
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
26
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
27
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
28
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
29
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
30
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

 

 

 

 

 
                                    løntrin

 

lønramme
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år
6. år
7. år
8. år
9. år
10.år
31
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
32
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
33
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
34
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
35
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
36
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
37
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
38
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
39
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
40
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
41
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
42
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
43
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
44
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
45
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
46
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
47
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
48
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
49
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
50
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
51
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

 

 

 


 

 

BILAG 2 - PROTOKOLLAT OM SERVICERING AF PENGEAUTOMATER

 

 

P/F Elektron har udarbejdet et elektronisk system til overvågning af bankens automater. I konsekvens heraf er der indgået følgende aftale.

 

Der oprettes for afdelinger, der har en pengeautomat, en telefonkæde af medarbejdere, således at Elektron, om nødvendigt, kan kontakte en medarbejder.

 

Afdelingslederen på stedet skal sørge for, at en telefonkæde bliver etableret i afdelingen, hvorefter listen over tilsluttede medarbejdere bliver tilsendt Elektron og bankens Edb-afdeling.

 

Medarbejderne kan ikke beordres til at deltage i telefonkæden, som man i øvrigt når som helst kan træde ud af igen.

 

Honorering for tilkald er 2,71% af månedsbruttolønnen på løntrin 19, dersom besøget ikke overstiger 1 time, svarende til kr. 702 pr. 1. maj 2019 og kr. 720 pr. 1. maj 2020.

 

Er der behov for service, der tager mere tid end 1 time, honoreres hver efterfølgende påbegyndt time med 1,36% af månedsbruttolønnen på løntrin 19, svarende til kr. 351 pr. 1. maj 2019 og kr. 360 pr. 1. maj 2020.

 

Der honoreres for den tid, hvori medarbejderen er borte fra sin bopæl.

 

Udgifter til transport refunderes kun, hvis der er mere end 5 km mellem bopæl og automaten, da betales der kilometerpenge efter gældende regler for hele distancen.
 

 


 

 

 

BILAG 3 - MIDLERTIDIGT BESKÆFTIGEDE OG VIKARER

 

 

Midlertidigt beskæftigede og vikarer aflønnes de første 3 måneder efter trin 10 - dog trin 17 for bank- og sparekasseuddannede.

 

Efter 3 måneder bliver medarbejderen omfattet af overenskomstens bestemmelser.

 


 

 

BILAG 4 - LOKALE AFTALER OM FLEKSTID

 

 

Medarbejdere i BankNordik, Trygd og Skyn har ret til daglig flekstid indenfor nedenstående rammer. Flekstid anvendes under hensyntagen til virksomhedens drift.

Ledelsen og den faglige personaleforening indgår en lokalaftale om flekstid. Aftalen færdiggøres inden udgangen af 2015.


§ 1. Formål

Formålet med en flekstidsordning skal være at give den enkelte medarbejder mulighed for, inden for visse rammer, selv at tilrettelægge sin daglige arbejdstid for at fremme arbejdstilfredsheden og -effektiviteten og dermed virksomhedens drift.

Med den større frihed følger naturligt større ansvar. Medarbejderen må tilrettelægge sit arbejde under hensyntagen til virksomhedens tarv.


§ 2. Aftalen omfatter

En flekstidsaftale kan omfatte hele virksomheden eller dele heraf.

Der må imidlertid tages forbehold for, at det for enkelte eller grupper af medarbejdere, hvis arbejde er uforeneligt med en flekstid, kan aftales, at de pågældende kan holdes uden for aftalen, eller at aftalen gælder med visse begrænsninger. Det skal sagligt begrundes overfor den lokale tillidsmand, hvorfor dette ikke kan lade sig gøre. Ved uenighed kan sagen videreføres med den Faglige repræsentant. Kan enighed ikke opnås, videreføres drøftelserne mellem organisationerne.


§ 3. Definitioner på normtid, daglig arbejdstid, fikstid, flekstid mv.

a. Normtiden er den normale overenskomstmæssige arbejdstid på 37 timer pr. uge, eksklusive frokostpauser.

 

Normtiden for de enkelte måneder skal meddeles af virksomheden.

 

b. Daglig arbejdstid. For medarbejdere omfattet af en flekstidsordning fastsættes en daglig arbejdstid efter de almindelige arbejdstidsbestemmelser – og hermed en daglig arbejdstidsnorm (dagligt timetal).

 

c. Fikstiden er det tidsrum på dagen, hvor den enkelte medarbejder/alle medarbejdere skal være til stede.

I lokale aftaler om flekstid defineres fikstiden til fra kl. 9.30 til 15.30.

 

d. Flekstiden er de perioder, hvor medarbejderen/medarbejderne dagligt har mulighed for at vælge at begynde arbejdet, henholdsvis slutte arbejdet.

 

Flekstiden fastsættes i den lokale aftale. Medarbejderne kan begynde arbejdet mellem kl. 07.00 og kl. 9.30 og slutte arbejdet mellem kl. 15.30 – 19.00.

 

Der kan i den lokale aftale fastsættes mulighed for udvidelse af flekstiden efter aftale i hvert enkelt tilfælde mellem den enkelte medarbejder og afdelingens leder.

 

e. Opgørelsesperioden skal være af en måneds varighed.

 

f. Præsteret tid er den tid, den enkelte medarbejder har præsteret i løbet af måneden.

 

Ved fravær en hel arbejdsdag på grund af sygdom, ferie mv. godskrives medarbejderen for den del af fraværet, der falder inden for vedkommendes daglige arbejdstid.

 

g. Flekssaldo er det tidsoverskud (plus-tid), henholdsvis tidsunderskud (minus-tid), der tillades på opgørelsestidspunktet, og som kan overføres til næste måned.

 

Flekssaldoen må ikke overstige +/- x/y timer på opgørelsestidspunktet.

 

Hvis der på grund af helt særlige omstændigheder skulle være opstået en plus-/minustid ud over x/y timer, skal timerne ud over +/- x/y udlignes inden udgangen af næste opgørelses-periode.

 

Plus-tid kan normalt kun udlignes inden for flekstiden.

 

Personer i opsagt stilling kan ikke oparbejde flekssaldo i den sidste ansættelsesmåned, og eventuel tidligere saldo skal være afviklet senest 14 dage før fratrædelsen.

 

h. Beordret arbejde inden for vedkommendes daglige arbejdstidsnorm medregnes som præsteret arbejdstid.

 

Beordret arbejde ud over vedkommendes daglige arbejdstidsnorm honoreres efter overenskomstens regler om overarbejde.

 

§ 4. Tidsregistrering

Tidsregistreringssystemet og dets benyttelse beskrives i detaljer i aftalen, idet bemærkes, at automatisk tidsregistrering kan være en naturlig konsekvens af en flekstidsordning.

 

§ 5. Ikrafttrædelsestidspunkt og opsigelsesregler

Lokalaftaler om flekstid kan opsiges med 3 måneders varsel til genforhandling af begge parter. Bilag 5 - Aftale om sundhedsforsikring
 

 


 

 

BILAG 5 – AFTALE OM SUNDHEDSFORSIKRING

 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 er aftalt at indføre en sundhedsforsikring, baseret på tilbud fra Finanssektorens Pensionskasse af 12. april 2011.

 

Dette tilbud er prissat til 0,42 % i rammen.

 

Sundhedsforsikringen forudsættes sat i værk senest 1. juni 2011. Parterne er dog opmærksom på, at der muligvis kræves myndighedsgodkendelse forud for forsikringens ikraftræden.

 

BankNordik og den faglige personaleforening drøfter de praktiske forhold i forhold til forsikringens ikrafttræden nærmere.

 

Såfremt det viser sig, at sundhedsforsikringen ikke kan sættes i værk for virksomhedens medarbejdere senest den 1. oktober 2011 konverteres den til 0,42 % i løn. Denne løn gives som generelle lønstigninger fra og med 1. maj 2011.

 

Evaluering
Forud for næste overenskomstforhandling foretages en evaluering af medarbejdernes tilfredshed med ordningen, med henblik på at tage stilling til om ordningen skal ophøre. Videreføres ordningen ikke, konverteres den til en generel lønstigning på 0,42 % pr. 1. maj 2013.

 

Pris
Prisen er aftalt til 1.895 kr. pr. medarbejder gældende fra 1. maj 2011 til 1. maj 2012. Såfremt prisen i overenskomstperioden stiger udover den overenskomstmæssige ramme, aftales udmøntningen af denne ved den kommende overenskomstforhandling.

 

Rejse- og opholdsfond
Parterne er enige om, at der er gensidige gevinster ved etablering af en sundhedsforsikring. Der indbetales derfor et beløb svarende til 0,04 % i rammen (pr. 1. maj 2013 udgør beløbet kr. 39.150) til en rejse- og opholdsfond, som skal dække udgifter til rejse og ophold i forbindelse med nødvendige rejser og ophold i udlandet for medarbejdere, der er omfattet af sundhedsforsikringen.

 

Det påhviler den berørte medarbejder at minimere omkostninger til transport og ophold. Herunder at flyrejse og ophold skal planlægges umiddelbart efter, at tidspunkt for behandling er fastlagt. Dertil skal medarbejderen til enhver tid benytte billigst mulige transport.

 

De nærmere regler for udbetalinger fra fonden aftales mellem den faglige personaleforening og BankNordik. En gang årligt fremlægges regnskab for fonden til den faglige personaleforening. Hvis det viser sig, at fonden ikke er tilstrækkelig tages dette op til drøftelse mellem BankNordik og den faglige personaleforening.

 

Parterne har konstateret en saldo for rejse- og opholdsfonden på kr. 33.743 pr. den 22. april 2013.

 

Bemærkning vedrørende beskatning
De ansatte er opmærksomme på, at de i henhold til de p.t. gældende skatteregler, bliver beskattet af en mulig udbetaling både i forhold til rejse og ophold, samt af præmien.
 

 


 

 

BILAG 6 - RÅDIGHEDSVAGTER OG TILKALD FOR MEDARBEJDERE I TRYGD

 

 

Parterne har drøftet rådighedsvagt og tilkald for medarbejderne i Trygd. Der er enighed om, at brugen af elektroniske medier uden for normal arbejdstid ikke kan pålægges medarbejderne uden honorering. Såfremt virksomheden ønsker brug af elektroniske medier udenfor normal arbejdstid, skal dette aftales med tillidsmanden. Ved aftaleindgåelsen fastlægges principper for anvendelsen og honorering.

 

 

 


 

 

BILAG 7 - PROTOKOLLAT OM SENIORPOLITIK

 

 

Parterne er enige om, at en aktiv seniorpolitik tjener både virksomhed og ansatte. Det påligger ledelsen i de virksomheder, der er omfattet af de overenskomster, som denne slutprotokol vedrører at arbejde for at få en seniorpolitik indført på de arbejdspladser, hvor dette ikke allerede er gældende.

 

Formålet med en seniorpolitik er at give denne medarbejdergruppe særlig agt, give dem muligheder og tilbud, som hænger sammen med deres livs- og arbejdssituation og virksomhedens situation.

 

Som hovedregel betyder dette, at virksomheden afsætter ressourcer til at undersøge hvilke behov og hvilke ønsker, denne medarbejdergruppe måtte have, og undersøger i hvilken grad virksomheden kan imødekomme disse ønsker og behov.

 

Dette kan gøres ved at tilbyde seniorsamtaler til medarbejdere over en vis alder. En seniorpolitik kan indeholde nogle helt specifikke tilbud i forhold til nedsat arbejdstid, feriedage m.m. til medarbejdere, som er 60 år og ældre
 

 


 

BILAG 8 - AFTALE OM PRINCIPPER FOR BEREGNING VED OVERENS-KOMSTFORHANDLINGER

 

Indledning
Det er vigtigt at have regler, kutymer og/eller konventioner for at sikre, at parterne ikke kommer til at diskutere beregningernes form eller prisen for en given vare ved forhandlingsbordet, men kan nøjes med at drøfte, om man vil “købe” eller “sælge” den givne vare.

 

Det er også vigtigt at have regler, så der sikres konsistens i beregningerne over tid. Håndbogen her søger at etablere en praksis ved forhandlingerne mellem FAG og Finansforbundet, som hovedsaglig fastsættes ud fra et matematisk korrekt princip, men også ud fra konventioner.

 

De nedskrevne regler er derfor altid udgangspunktet og ændres alene ved enighed mellem parterne.

 

Hvilke elementer indgår i beregningerne?
En gennemgående regel i forbindelse med overenskomstberegningerne er, at udgifter, der er udenfor overenskomstparternes indflydelse, ikke skal påvirke konsekvensberegningerne af overenskomsterne. Derfor regnes der ikke på ændringer i fx. afgiftssystemet.
 

Beregning af overenskomstelementer

 

Definition og eksempler

Lønsum

Fast løn, som opgøres uden arbejdsgiverpension.

Det anvendte lønbegreb tager udgangspunkt i den indberettede bruttoindkomst, dvs. medarbejdernes lønindkomst. Bidrag til forsikringer mv. indgår ikke.

For at beregne den faste løn fratrækkes bruttolønnen de løndele, der kommer fra uregelmæssige betalinger (fx bonus, udbetaling af ikke afholdte omsorgsdage mv.) og betaling i form af genetillæg og overarbejdsbetaling.

Samlede omkostninger

Arbejdsgiverens samlede omkostninger forbundet med aflønning:

 

Lønsum + Pension + Ferietillæg = Total1

 

(Lønsum + Ferietillæg) * Sociale omkostninger1 = Arbejdsgiverafgift

 

Total1 + Arbejdsgiverafgift = Samlede omkostninger

Fridag

1 fridag koster pr. konvention 0,38:

Årsnormen er 52 uger á 37 timer = 1.924 timer

1 uges frihed koster  (regnet med 2 decimaler)

Da der er 5 arbejdsdage i en uge, koster 1 dag

 

En fridag, der falder på en dato og ikke en bestemt ugedag, koster  af en normal fridag = 0,27 %

Pension

1 pensionsprocent har pr. konvention en omkostningseffekt på 0,80%

Kronebeløb

Aftaleelementer, der har en kronemæssig effekt beregnes som følgende:

 

Pris på aftaleelement pr. år * antal ansatte = Samlet omkostning for aftaleelementet pr. år

 

Omkostningseffekt:

* 100 = Omkostning i %

 

 

 

1)    Sociale omkostninger er totalen for alle arbejdsmarkedsbidrag i procent: Lønsumsafgift, ALS, AMEG, Vinnusjúkugrunnur og Barsilsskipan

 

Omkostninger beregnes i procent af de samlede arbejdsgiveromkostninger med 2 decimaler.

 

 

Overenskomstens ikrafttrædelse er 1. maj. Med mindre andet er aftalt, reguleres alle aftalte satser foruden lønningerne pr. 1. maj.

 

 

 

AFTALE MELLEM FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG OG FINANSFORBUNDET OM TILLIDSMÆND

 
 

§ 1. Valg af tillidsmænd

Medarbejdere i banken har ret til at vælge tillidsmænd i henhold til nedenstående regler.

 

Der vælges 7 tillidsmænd i BankNordik. Fordelingen af tillidsmænd aftales mellem bankens ledelse og den faglige personaleforening. Derudover vælges 1 tillidsmand i P/F Trygd.

 

Tillidsmændene vælger af deres midte en fællestillidsmand.


§ 2. Valgbarhed

 

Tillidsmændene skal vælges blandt anerkendt dygtige medarbejdere med erfaring og indsigt i bankens forhold.

 

Kun fastansatte medarbejdere kan vælges til tillidsmænd. Medarbejdere ansat på prøve, tidsbegrænset ansættelsesforhold eller i opsagt ansættelsesforhold kan ikke vælges til tillidsmand. Valgbarheden ophører på tidspunktet for opsigelsen. Elever kan ikke vælges til tillidsmand.


§ 3. Valgtidspunkt

 

Stk. 1.
Ordinært valg af tillidsmænd afholdes hvert andet år (ulige årstal) i november måned med tiltrædelse senest efterfølgende 1. januar. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 2.
Såfremt en tillidsmand i løbet af valgperioden flytter til et andet valgområde eller af anden grund bliver ude af stand til at varetage sine funktioner, kan der vælges en ny tillidsmand for resten af valgperioden.

 

Ved langvarigt fravær kan der vælges en midlertidig tillidsmand for fraværsperioden.

 


§ 4. Valgprocedure

 

Stk. 1
Valg i henhold til § 3 foranstaltes af Finansforbundet. Tillidsmandsbeskyttelsen indtræder på det tidspunkt, hvor banken får kendskab til valgets resultat. Bankens ledelse orienteres gen¬nem skriftlig meddelelse om valgets resultat. Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af Finansforbundet og skriftligt meddelt banken.


Stk. 2
Meddelelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde oplysning om datoen for valget, den valgtes navn og stillingsbetegnelse, hvilken enhed vedkommende er valgt som tillidsmand for, samt hvor mange medlemmer af Finansforbundet der deltog i valget. Meddelelsen skal være underskrevet af den valgte tillidsmand.

 

Stk. 3
Eventuel indsigelse mod valget skal være Finansforbundet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse om valgets resultat. I tilfælde af uenighed indbringes sagen for en voldgiftsret.


§ 5. Valg af fællestillidsmand

 

Stk. 1
Af og blandt bankens tillidsmænd vælges en fællestillidsmand, som har til opgave at koordinere samarbejdet mellem de enkelte tillidsmænd og bankens ledelse.

 

Stk. 2
Valg af fællestillidsmand finder sted umiddelbart efter, at tillidsmændene er valgt, jf. § 4, og indsigelsesfristen, jf. samme paragraf, er udløbet.


§ 6. Tillidsmandens opgaver

 

Stk. 1
Tillidsmanden repræsenterer medlemmerne og er berettiget til efter ønske fra en medarbejder at forelægge forespørgsler, klager og henstillinger for ledelsen. Er tillidsmanden ikke tilfreds med ledelsens afgørelse, kan han frit anmode fællestillidsmanden om at tage sig af sagen.


Stk. 2
Angår en sag kun et medlem eller enkelte medlemmer af Finansforbundet, forelægger denne/disse selv sagen over for enhedens leder eller dennes repræsentant. De er dog berettiget til at anmode tillidsmanden om at gøre det. Bankens ledelse kan altid rette direkte henvend¬else til det enkelte medlem. Når medlemmer er blevet orienteret om de forhold, der har betydning for sagen, har vedkommende mulighed for at tilkalde tillidsmanden, jf. stk. 1.

 

Stk. 3
Ved reduktion af medlemmets løn skal tillidsmanden forinden orienteres. Orienteringen skal gives i så god tid - normalt dagen før - at tillidsmanden er bedst muligt rustet til at varetage medlemmets interesser.

 

Fællestillidsmandens eller tillidsmandens deltagelse i medlemmets drøftelse med ledelsen forudsætter medlemmets samtykke. Har sådan deltagelse ikke fundet sted, orienterer ledel¬sen efterfølgende om resultatet af drøftelsen.

 

Fællestillidsmanden/tillidsmanden er berettiget til at orientere Finansforbundet om lønnedsættelsen.

 

Finansforbundet er berettiget til ad fagretlig vej at rejse sag om, hvorvidt nedsættelsen er overenskomststridig. Såfremt sagen alene vedrører en vurdering af den enkelte medlems personlige indsats, kan den kun rejses med samtykke fra det pågældende medlem.

 

Stk. 4

 

Afskedigelser forudsætter - bortset fra bortvisningstilfælde - forudgående orientering af tillidsmanden.

 

Orienteringen skal gives i så god tid - normalt dagen før - at tillidsmanden er bedst muligt rustet til at varetage medlemmets interesser.

I tilfælde af afskedigelser i virksomheden skal der ske indberetning via ”Starvsfólkafelagið" til Finansforbundet.

 

§ 7. Samarbejde og orientering

 

Stk. 1
Tillidsmanden skal som kontaktled mellem medarbejderne og enhedens ledelse medvirke til at vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde.

 

Stk. 2

Det påhviler tillidsmanden og virksomhedens-/enhedens ledelse gensidigt at orientere hin¬anden om forhold i virksomheden/enheden, som må antages at have eller få betydning for arbejds- og personaleforholdene, herunder orientering om til- og afgang og rokering af med¬arbejdere.

 

Stk. 3
Ved ændringer i enheden, som må antages at have eller få betydning for medarbejdernes ar¬bejds-forhold, skal tillidsmand¬en orienteres tidligst muligt og inden iværksættelsen have lej¬lighed til at fremsætte sine synspunkter.

 

Stk. 4
Drøftelser mellem enhedens ledelse og tillidsmanden finder sted, når en af parterne ønsker det, dog en gang årligt. Tilsvarende gælder drøftelser mel¬lem virksomhedens ledelse og fællestillidsmanden.

 

Stk. 5
Tillidsmanden skal udøve sit virke som talsmand for medlemmerne med hensyntagen også til virksomhedens interesser.


§ 8. Vilkår for tillidsmandsarbejdet

 

Stk. 1
Det med tillidsmandens daglige virksomhed forbundne arbejde i banken, kan udføres i arbejdstiden, men dog således, at det skal ske til mindst mulig gene for arbejdet i banken. Det betyder samtidig, at fagligt arbejde og rejsetid i den forbindelse uden for normal arbejdstid, som tillidsvalgte selv initierer, ikke kan registreres som arbejdstid eller overarbejde. Såfremt tillidsmanden for at opfylde sine forpligtelser må forlade sit arbejde, må dette ske ef¬ter forudgående aftale med enhedens leder eller dennes stedfortræder. Må tillidsmanden forlade arbejdet, uden at det har været muligt at involvere lederen/stedfortræderen forinden, skal der snarest herefter orienteres om fraværet. Tid der bruges til fagforeningsarbejde skal registreres

 

Stk. 2
Til grunduddannelse og efteruddannelse af tillidsmænd og til uddannelse af SU-B'ere yder banken frihed til at deltage i Finansforbundets kursusvirksomhed. De nærmere regler for denne frihed, der skal placeres til mindst mulig gene for arbejdet i banken, aftales mellem den faglige personaleforening og banken.

 

Stk. 3
Til fagligt organisationsarbejde yder banken frihed med løn i indtil 200 mandedage i over-enskomstperioden, ekskl. overens¬komstforhandlinger. Tid, brugt til dette, registreres.

 

Stk. 4
Faglige aktiviteter skal så vidt muligt afvikles på Færøerne.


§ 9. Afskedigelse af tillidsmand

 

Stk. 1
En tillidsmands afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Såfremt banken skønner afskedigelse nødvendig, skal der, forinden afskedigelse finder sted, optages forhandling herom med Finansforbundet. Finansforbundet kan - efter resultatløs forhandling mellem aftaleparterne - indbringe spørgsmålet for en voldgiftsret.

SU-B medlemmer samt alle medlemmer af bestyrelsen i personaleforeningen (Starvsfólkafelagið) er tillige omfattet af reglerne om afskedigelse af tillidsmænd.

 

Stk. 2
Fastholder banken opsigelsen trods behandling i en voldgiftsret, som går imod bankens beslutning, fastsætter voldgiftsretten den godtgørelse, som banken i så fald skal betale til tillidsmanden. Ved udmålingen af godtgørelsen skal voldgiftsretten tage hensyn til tillidsmandens alder, anciennitet og sagens øvrige omstændigheder. Størrelsen af godtgørelsen fast¬sættes således, at den mindst svarer til 9 måneders løn.

 

Stk. 3
Tillidsmandsbeskyttelsen gælder 18 måneder efter ophør af hverv.

 


 

SAMARBEJDSAFTALE

 

§ 1. Indledning

 

Stk. 1
Ifølge aftale mellem BankNordik og Finansforbundet er der i banken oprettet et samarbejdsudvalg (SU) (ifølge reglement vedtaget 30/08/96).

 

 

§ 2. Formål, arbejde og opgaver for SU

 

Stk. 1 - Formål
Samarbejdsaftalens formål er at forbedre bankens konkurrenceevne og driftsmæssige resultat samt at opnå medarbejdernes arbejdstilfredshed og størst mulige ansættelsestryghed. Dette søges opnået ved udveksling af synspunkter og forslag, som kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger og gennem informationsvirksomhed.

 

Stk. 2 - Opgaver
SU skal være et forum at tale om:

 

a. generelle forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold, så som uddannelse, efteruddannelse, omskoling, trivsel, brug af teknologi i banken m.m. samt grundprincipper for tilrettelæggelsen af disse.

 

b. arbejdssituationen i banken.

 

c. større ændringer i bankens virksomhed, rationaliseringsforanstaltninger og struktur-forandringer, som kan have væsentlig betydning for medarbejdernes trivsel og tryghed.

 

A-gruppen sørger for, at der bliver givet en sådan information i SU om bankens finansielle situation, således at medlemmerne har de nødvendige forudsætninger for at vurdere de em¬ner, der bliver behandlet i SU.

 

Stk. 3 - Arbejdsform
Inddragelse af SU skal, hvis det er muligt, ske på et så tidligt tidspunkt som muligt, at synspunkter fra B-gruppen kan indgå i ledelsens beslutningsgrundlag.

 

Parterne er enige om at forsøge at opnå enighed for en stor del om de forhold, som der tales om i SU.

 

Stk. 4 - Uvedkommende for SU
Udvalget behandler ikke spørgsmål, der vedrører oprettelse, forlængelse, opsigelse, fortolkning eller tilpasning af overenskomsten, eller i det hele taget spørgsmål der naturligt falder ind under organisationens arbejdsområde. Ligeledes beskæftiger SU sig ikke med spørgsmål om enkelte personers anliggende og omstændigheder.

 

 

§ 3. Hovedprincipper for SU’s arbejde

 

A. Oplysninger til SU
SU gives de oplysninger, der er nødvendige for arbejdet i SU i.h.t. §2.

 

SU har pligt til at behandle modtagne oplysninger med den fortrolighed, der følger af lovgivningen, “børsetiske regler”, fortrolighedshensyn m.v.

 

B. Medarbejdernes tryghed og trivsel
Det har stor betydning både for banken og medarbejderne, at hver enkelt medarbejder føler tilfredshed i det daglige arbejde og størst mulig tryghed i ansættelsen.

 

Et vigtigt middel til at opnå dette mål er, at der er en løbende information mellem ledelse og medarbejdere om forhold, der har betydning for banken, medarbejderne og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, herunder at de drøfter de trivselsmålinger, som finansforbundet foretager.

 

Påtænker banken foranstaltninger, der får indflydelse på medarbejdernes trivsel og tryghed, skal bankens ledelse på et så tidligt tidspunkt som muligt informere SU om de nævnte for¬hold. Denne information skal indeholde formål, hvordan og i hvilken udstrækning dette foregår og ligeledes en bedømmelse af følgerne af foranstaltningerne.

Skønnes det, at dette vil medføre masseafskedigelser (10 medarbejdere eller flere), påhviler det banken at informere medarbejdernes faglige organisation om dette.

 

Den faglige organisation kan efter eget ønske forhandle om dette i SU, inden afskedigelserne iværksættes. Banken er forpligtiget til at udsætte sin beslutning om afskedigelser, dog længst i 4 uger efter afgivelse af meddelelsen til den faglige organisation, hvis parterne vurderer, at forhandlinger i SU giver bedre chancer.

 

C. Afbødeforanstaltninger
Ved afskedigelser af medarbejdere, der ikke er begrundet i medarbejdernes forhold, skal ledelsen optage drøftelser om aktiviteter for at sikre, at medarbejderne får de bedste muligheder for fremtidig beskæftigelse andre steder.

 

D. Teknologi
Ved indførelse af og ændring i edb/data-teknologi, er det SU’s opgave at drøfte de tekniske, økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Det påhviler derfor banken, fra et så tid¬ligt tidspunkt som muligt at holde SU orienteret om de nævnte forhold. Informationen her¬om skal omfatte formål, funktionen og udformingen samt en vurdering af konsekvenserne af ændringerne.

 

Det påhviler SU generelt at drøfte uddannelse samt omplacering, omskoling eller anden beskæftigelse for medarbejdere, der berøres af ændringerne.

 

E. Forslag fra medarbejderne
Udvalget bedømmer og afgiver eventuelt indstilling til bankens ledelse om forslag fremsat af eller gennem et medlem af SU om forbedringer af arbejdsmetoder og arbejdsforhold til gavn for banken og medarbejderne.

 

Forslag fra medarbejderne, som vurderes hensigtsmæssigt at behandle i SU, fremsættes gen¬nem et SU-medlem, for at SU kan foretage en vurdering af, hvorvidt forslaget bør nyde fremme.


§ 4. Uddannelse og frihed til arbejdet i SU

 

Stk. 1
Ved varetagelse af arbejdet i SU kan der være behov for en supplerende uddannelse af med-arbejderrepræsentanter i udvalget. Banken giver mulighed for, at B-medlemmerne kan del¬tage i relevant uddannelse.

 

Aftale herom træffes mellem banken og medarbejderen, og banken yder frihed med løn.


§ 5. Særligt sagkyndig

 

Stk. 1
Udvalget kan til behandling af særlige spørgsmål, når der er enighed herom, nedsætte under¬udvalg og/eller tilkalde særligt sagkyndige. Underudvalg kan tiltrædes af personer, der ikke er medlemmer af SU at deltage i SU mødet.


§ 6. Udgifter

 

Stk. 1
De med udvalgets arbejde forbundne udgifter afholdes af banken, der også stiller lokaler til rådighed for udvalgets arbejde.

 

Tórshavn den 15. januar 1997


Jørn Astrup Hansen, formand                           Ragnar S. Olsen, næstformand

 


 

ARBEJDSREGLEMENT FOR SAMARBEJDSUDVALGET I BANKNORDIK

 
 

1. Sammensætning
Samarbejdsudvalget (SU) består af to grupper:

 

Gruppe A
Direktionen udpeger 3 medlemmer, hvoraf mindst en skal være direktionsmedlem.

 

Gruppe B
2 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter vælges blandt medarbejderne, og af og blandt tillidsmændene udpeges der 2 medlemmer. Valget er for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Formand og næstformand
Formanden i gruppe A er samtidig formand i udvalget, medens næstformanden er fra gruppe B.

 

Valg
Valg af medlemmer til gruppe B foranstaltes af Starvsfólkafelagið.

 

2. Forretningsorden
Udvalget holder sit faste møde en gang i kvartalet, dog senest i 6. uge i kvartalet. Næste faste møde fastsættes på hvert SU møde.

 

3.
Har fast kvartalsmøde ikke kunnet afholdes, fastsætter formanden efter aftale med næst-formanden, en ny dato for mødet. Det nye møde skal afholdes så hurtigt som muligt.

 

4.
Møder ud over faste kvartalsmøder indkaldes af formanden, når denne skønner det nød¬vendigt, eller når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer har fremsat ønske herom.

 

5.

Formanden indkalder udvalgets enkelte medlemmer skriftligt til møde. Normalt skal dette ske med en uges varsel.

 

6.
Mødeindkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden for mødet udarbejdet af formanden og næstformanden.


7.
Formanden leder møderne. I tilfælde af formandens fravær, ledes mødet af et andet medlem af gruppe A.

 

8.
Udvalget vælger i fællesskab en referent. Kan vedkommende ikke møde til et møde, vælger formanden og næstformanden en anden referent i dennes sted.

 

9.
Udvalget afholder normalt sine møder i Tórshavn. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af dets medlemmer er til stede.

 

10.
Efter mødet udfærdiges en mødeprotokol, hvori anføres tid, sted, dagsorden og navnene på de tilstedeværende. For hvert dagsordenspunkt indføres i protokollen et kort referat. Møde-protokollen sendes til medlemmerne til kommentarer. Kommentarer bør, inden 7 dage, være referenten i hænde gennem formanden eller næstformanden. Mødeprotokollen god¬kendes og underskrives af formanden og næstformanden og gemmes i en særlig protokol.

 

11.
Udvalget drager omsorg for, at medarbejderne i banken får orientering om den del af udvalgets arbejde, der ikke behandles som fortroligt. Medarbejderne bør orienteres skriftligt senest 14 dage efter mødets afholdelse. Dette foregår i almindelighed ved at mødeprotokollen sendes til alle medarbejderne som orientering.

 

12.
Om oplysninger af fortrolig art, som udvalgets medlemmer er blevet bekendt med, påhviler der disse – også efter at de måtte være udtrådt af samarbejdsudvalget – tavshedspligt.


Godkendt på SU møde 7. november 1995.


Jørn Astrup Hansen, formand                                        Ragnar S. Olsen, næstformand

 


 


AFTALE OM SIKKERHEDSORGANISATION I BANKNORDIK

 
 

Grundlag for aftalen er:

Løgtingslóg nr. 70 frá 11. mai 2000 um arbeiðsumhvørvi, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 40 frá 13. mai 2013

 

 

Formål

Formålet med arbejdsmiljøarbejdet er at virke for, at ansatte i banken har bedst mulige arbejdsvilkår vedrørende sikkerhed, helse og trivsel.

 

Arbejdsmiljøet skal til en og hver tid følge den tekniske og sociale udvikling i det færøske samfund og i bankens.

 

Ifølge lov om arbejderbeskyttelse har alle ansatte pligt til aktivt at være med i arbejdsmiljøarbejdet.


§ 1. Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentanten's opgave er at arbejde for et godt samarbejde mellem ledelse og ansatte i sager, der vedrører sikkerhed, helse og trivsel i banken.

 

Antallet af sikkerhedsrepræsentanter, heriblandt opdeling i områder, skal til en og hver tid følge samme system, som er gældende for tillidsmandssystemet.

 

Medarbejderne i hvert område vælger en sikkerhedsrepræsentant.

 

Sikkerhedsrepræsentanter vælges for en to-årig periode efter samme regler som tillidsmænd i banken. Samme regler er også gældende vedrørende valgbarhed, valggyldighed og valg-meddelelse.

 

Banken og Starvsfólkafelagið arrangerer valget sammen, som foregår samtidig med tillidsmandsvalget i november måned ulige år. Valgudvalget bemandes med 2 personer, hvor banken og tarvsfólkafelagið hver vælger sit medlem.

 

I henhold til loven om arbejderbeskyttelse har banken pligt til skriftligt at meddele Arbeiðseftirlitið, hvem der er valgt som sikkerhedsrepræsentant.

 

Sikkerhedsrepræsentanten har samme opsigelsesbeskyttelse som tillidsmænd.

 

Både personale- og ledelsesrepræsentanten har i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet ret til uddannelse. Uddannelsen omhandler en basis uddannelse og et efteruddannelseskursus om året. Uddannelsen kan foregå i samarbejde med Arbeiðseftirlitið eller andre efter aftale med banken.


§ 2. Sikkerhedsgrupper

Hvert område organiserer en sikkerhedsgruppe med 2 medlemmer. Medlemmer i sikkerhedsgruppen er afdelingslederen og sikkerhedsrepræsentanten.

 

Sikkerhedsgruppen skal fungere som oplysningsled til sikkerhedsudvalget og give udvalget oplys-ninger om sikkerhed, helse og trivsel i området og komme med mulige forslag om forbedring af arbejdsvilkårene.

 

Sikkerhedsgruppen skal også være med til at arrangere arrangemanger, som får indflydelse på arbejdsvilkårene i området.


§ 3. Sikkerhedsudvalget

I sikkerhedsudvalget vælges 5 medlemmer. Personalevalgte medlemmer i sikkerhedsgrup­perne vælger indbyrdes 2 medlemmer og ledelsesrepræsentanterne 2 medlemmer. Derud­over vælger banken's ledelse 1 medlem, som repræsenterer ledelsen, og samtidig bliver formand for udvalget.

 

Medlemmerne i sikkerhedsudvalget vælges for en to-årig periode ligesom sikkerhedsre-præsentanterne.

 

Sikkerhedsudvalget tilrettelægger og leder sikkerhedsarbejdet og er rådgiver for banken i arbejds-miljøsager og fører opsyn og kontrol med, at love og bekendtgørelser på dette område følges.

 

Engang om året skal udvalget udarbejde en rapport om situationen på sikkerhedsområdet i banken, som sendes bankens ledelse og samarbejdsudvalg som information og til behandling.

 

Sikkerhedsudvalget holder møder efter behov, dog mindst 2 gange om året og mindst 1 gang om året indkaldes sikkerhedsgrupperne til møde.

 

Mødeindkaldelsen skal sendes udvalgets medlemmer skriftligt mindst 3 uger før mødet. Forslag til punkter på dagsordenen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Udvalgets medlemmer skal have dagsordenen til mødet senest 1 uge før mødet.

 

 

 


 

 

ADMINISTRATIONEN AF SIKKERHEDSARBEJDET

 

I samråd med sikkerhedsudvalget vælger bankens ledelse en sekretær til sikkerhedsudvalget, som på forhånd ikke skal være medlem i udvalget. Sekretæren deltager i møder i udvalget og varetager det skriftlige arbejde i forbindelse med udvalgsarbejdet.
 

 

 

 


 

 

PROTOKOLLAT OM VALG AF PENSIONSLEVERANDØR

 

BankNordik og Starvsfólkafelagið indgår en aftale om vilkårene for placeringen af medarbejdernes pensionsmidler.

 

Pensionsordningen skal vælges efter aftalte kriterier, som skal tilstræbe at give medarbejderne de bedst mulige markedsvilkår.

 

Hvis BankNordik samlet set efter de aftalte kriterier er konkurrencedygtigt, skal der ved valg af leverandør tages hensyn hertil. Det forventes, at personalet udviser loyalitet i forhold til dette.
 

 

 


 

 

HOVEDAFTALE MELLEM FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG OG FINANSFORBUNDET

 

 

§ 1
Nærværende hovedaftale har virkning for medlemmer af Finans¬forbundet, hvis løn- og ansættelsesvilkår er fastsat i den kollektive overenskomst mellem Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finans¬forbundet.


§ 2
Arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet skal udøves efter saglige retningslinier - herunder med fornøden hensyntagen til de ansattes interesser - og i øvrigt ved overholdelse af de til enhver tid gældende love og de mellem parterne indgåede aftaler og kollektive overenskomster.


§ 3
Føroya Arbeiðsgevarafelag anerkender medarbejdernes fulde frihed til at være medlemmer af Finansfor-bundet og til at deltage i forbundets arbejde efter de til enhver tid gældende bestemmelser i de kollektive overenskomster og aftaler.


§ 4
Stk 1.
Kollektive overenskomster vedrørende løn- og arbejdsforhold omfattet af den i § 1 nævnte overenskomst kan kun indgås mellem Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet.

 

Stk. 2.
Dog accepterer parterne, at der indgås supplerende lokale aftaler mellem Starvsfólkafelagið í BankNordik og ledelsen i BankNordik.

 

§ 5
I det tidsrum den kollektive overenskomst er gældende, kan der ikke iværksættes arbejds¬standsning. Som arbejdsstandsning betragtes lockout, strejke, blokade og boykot samt systematisk affolkning af banken eller dele af denne. Der kan som i hidtidigt omfang etableres sympatikonflikt.


§ 6
Når en kollektiv overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold er opsagt, skal der straks optages forhandlinger om en ny overenskomst. Er der på tidspunktet for den kollektive overenskomsts udløb ikke opnået enighed om en ny overenskomst til ikrafttræden samtidig med den hidtidige overenskomsts udløb, skal bestemmelserne i den udløbne overenskomst fortsat overholdes, indtil en ny overenskomst er endeligt vedtaget og trådt i kraft, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med bestemmelserne i § 7.


§ 7
Stk. 1.
Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet anerkender hinandens ret til at beordre arbejdsstandsning i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 - 4.

 

Stk. 2.
Arbejdsstandsning af hvilken som helst grund eller om¬fang kan kun beordres efter at være vedtaget i parternes respektive kompetente forsamlinger i overensstemmelse med parterne interne vedtægter.

 

Stk. 3.
At man agter at forelægge en forsamling, som nævnt i stk. 2, forslag om arbejdsstandsning, skal meddeles den anden organisation mindst 1 måned før, arbejdsstandsningen efter forslaget agtes iværksat.

 

Meddelelsen om forsamlingens beslutning skal afgives mindst 14 dage forinden arbejdsstandsningens eventuelle iværksættelse. Denne meddelelse skal i pågældende fald indeholde oplysning om arbejdsstandsningens nærmere omfang.

 

Stk. 4.
Meddelelse i henhold til stk. 3, 1. og 2. punktum skal ske skriftligt - eventuelt via telefax - og skal, såfremt det sker på den dag, hvor meddelelserne senest skal afgives, være nået frem til den anden part inden kl. 12.00 lokal tid (den anden parts lokal tid).

 

Vil den anden part herefter samme dag afgive meddelelse om arbejdsstandsning til samtidig iværksættelse, må en sådan meddelelse være nået frem til den første part inden kl. 24.00 lokal tid (den første parts lokale tid) den pågældende dag.

 

Meddelelse kan ikke afgives på lørdage, søndage, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage.

 

Stk. 5.
Ved konfliktens ophør genoptager medarbejderne arbejdet på de pladser, hvor de var ansat umiddelbart inden konfliktens begyndelse, og det påhviler begge parter at medvirke til genoprettelse af normale og rolige arbejdsforhold.

 

§ 8
Stk. 1.
En i henhold til § 7 beordret arbejdsstandsning kan omfatte medarbejdere omfattet af nærværende hovedaftale med undtagelse af medarbejdere med en højere lønmæssig placering end 4. lønklasse.

 

Stk. 2.
Følgende antal medarbejdere kan af banken herudover kræves holdt uden for deltagelse i en arbejdsstandsning:

 

a. I hovedkontoret i N. Finsensgøta i Tórshavn: 5 medarbejdere

b. I andre enheder uden for hovedkontoret (afdelinger, filialer og kontorer): 2 medarbejdere.

 

Medarbejdere, der i henhold til § 8, stk. 2 holdes uden for deltagelse i en arbejdsstandsning, kan kun beordres til at udføre arbejde i forbindelse med vagttjeneste, pasning af teniske installationer samt andet nødvendigt arbejde i forbindelse med bevarelse af materielle værdier og bankens programmer.


§ 9
Hvis forhandlinger om fornyelse af den kollektive overenskomst ikke fører til et resultat, er parterne enige om, at problemstillingen behandles efter reglerne i "Institutionen for mægling i arbejdsstridigheder ("Semingsstovnurin"), jf. lov nr. 86 af 31. marts 1928 med senere ændringer.

Parterne erklærer, at man agter at overholde reglerne i nævnte lov.


§ 10
Stk. 1.
Overtrædelse og fortolkning af:

- nærværende hovedaftale
- en mellem Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet indgået kollektiv overenskomst vedr. løn- og arbejdsforhold
- andre overenskomster/aftaler indgået mellem Føroya Arbeiðsgevarafelag og Finansforbundet

kan af hver af parterne - efter resultatløs forhandling - indbringes for Fasti Gerðarrættur, jf. også §11.


§11

Stk. 1.
Fasti Gerðarrættur kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold en bod, som skal tilfalde klageren. Bod kan tilkendes ved siden af efterbetaling af et skyldigt pengebeløb. Når andet ikke er forud vedtaget, kan der kun pålægges en organisation som sådant retsligt ansvar, når den har gjort sig delagtig i det påklagede forhold.

 

Bod fastsættes under hensyn til samtlige sagen omstændigheder, herunder i hvilken grad overtrædelsen har været undskyldelig fra overtræderens side.

 

Sager omfattet af Fasti Gerðarrætturs kompetence kan ikke give anledning til, at der gøres erstatningskrav gældende.

 

Stk. 2.
I det omfang Fasti Gerðarrættur imøgdegår Finansforbundets ønske om anvendelse af dansk som retssprog, vil Føroya Arbeiðsgevarafelag acceptere dette.

 

§ 12
Stk. 1.
Nærværende hovedaftale træder i kraft den 1. februar 2011 og er gældende, indtil den med 6 måneders varsel opsiges af en af parterne til udløb ved udgangen af en oktober måned, dog tidligst til udløb ved udgangen af 1. oktober 2013.

 

Stk. 2.
Den part, der måtte have ønske om ændringer i hovedaftalen, skal 6 måneder forud for opsigelsen underrette den anden part herom, hvorefter der optages forhandlinger med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af hovedaftalen.

 

Stk. 3.
Er forhandlinger om fornyelse af hovedaftalen efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet inden udløbstidspunktet, gælder hovedaftalen fortsat, indtil den på dette tidspunkt ikraftværende kollektive overenskomst afløses af en ny.

 


Tórshavn, 7. oktober 2010

 

Føroya Arbeiðsgevarafelag                                                          Finansforbundet

 

 

 

Jóhan Páll Joensen, formaður                                                    Kent Petersen, formand

 

 

 

 


 

 

LØNTABEL FOR BANKNORDIK
LØNTRIN PR. 1. MAJ 2019

 

Trin

Årsløn

Bruttoløn

Timeløn

 

pr. 1/5-2019

pr. måned

 
       

1

0

0,00

0,00

2

0

0,00

0,00

3

242.364

20.197,00

125,97

4

245.796

20.483,00

127,76

5

249.246

20.770,50

129,55

6

252.677

21.056,42

131,33

7

256.836

21.403,00

133,49

8

260.926

21.743,83

135,62

9

265.035

22.086,25

137,75

10

269.193

22.432,75

139,92

11

273.323

22.776,92

142,06

12

277.439

23.119,92

144,20

13

281.566

23.463,83

146,35

14

286.385

23.865,42

148,85

15

291.203

24.266,92

151,36

16

296.034

24.669,50

153,87

17

300.787

25.065,58

156,34

18

305.604

25.467,00

158,84

19

310.414

25.867,83

161,34

20

315.254

26.271,17

163,86

21

320.751

26.729,25

166,71

22

326.268

27.189,00

169,58

23

331.764

27.647,00

172,44

24

337.261

28.105,08

175,30

25

342.757

28.563,08

178,15

26

351.357

29.279,75

182,62

27

357.588

29.799,00

185,86

28

363.870

30.322,50

189,13

29

370.097

30.841,42

192,36

30

376.310

31.359,17

195,59

31

382.550

31.879,17

198,83

32

388.825

32.402,08

202,10

33

395.766

32.980,50

205,70

40

373.953

31.162,75

194,37

41

379.390

31.615,83

197,19

42

384.903

32.075,25

200,06

43

390.494

32.541,17

202,96

44

396.171

33.014,25

205,91

45

401.931

33.494,25

208,91

46

407.771

33.980,92

211,94

47

413.698

34.474,83

215,02

48

419.710

34.975,83

218,15

49

425.810

35.484,17

221,32

50

431.999

35.999,92

224,54

51

438.274

36.522,83

227,80

52

444.646

37.053,83

231,11

53

451.110

37.592,50

234,47

54

457.666

38.138,83

237,88

55

464.315

38.692,92

241,33

56

471.063

39.255,25

244,84

57

477.909

39.825,75

248,40

58

484.855

40.404,58

252,01

59

491.901

40.991,75

255,67

60

499.049

41.587,42

259,39

61

506.304

42.192,00

263,16

62

513.660

42.805,00

266,98

63

521.126

43.427,17

270,86

64

528.698

44.058,17

274,80

65

536.384

44.698,67

278,79

66

544.176

45.348,00

282,84

67

552.085

46.007,08

286,95

68

560.107

46.675,58

291,12

69

568.250

47.354,17

295,35

70

576.506

48.042,17

299,65

71

584.885

48.740,42

304,00

72

593.380

49.448,33

308,42

73

602.005

50.167,08

312,90

74

610.754

50.896,17

317,45

75

619.629

51.635,75

322,06

76

628.636

52.386,33

326,74

77

637.765

53.147,08

331,49

78

647.034

53.919,50

336,30

79

656.436

54.703,00

341,19

80

665.976

55.498,00

346,15

81

675.655

56.304,58

351,18

82

685.470

57.122,50

356,28

83

695.435

57.952,92

361,46

84

705.537

58.794,75

366,71

85

715.786

59.648,83

372,04

86

726.192

60.516,00

377,45

87

736.741

61.395,08

382,93

88

747.448

62.287,33

388,49

89

758.307

63.192,25

394,14

90

769.327

64.110,58

399,87

91

780.503

65.041,92

405,68

 

Løntabellen er pr. 1. maj 2019 reguleret med 3,20 %

 

 

 

 


 

 

LØNTABEL FOR BANKNORDIK
LØNTRIN PR. 1. MAJ 2020

 

 

Trin

Årsløn

Bruttoløn

Timeløn

 

pr. 1/5-2020

pr. måned

 
       

1

0

0,00

0,00

2

0

0,00

0,00

3

248.569

20.714,08

129,20

4

252.088

21.007,33

131,03

5

255.627

21.302,25

132,87

6

259.146

21.595,50

134,69

7

263.411

21.950,92

136,91

8

267.606

22.300,50

139,09

9

271.820

22.651,67

141,28

10

276.084

23.007,00

143,50

11

280.320

23.360,00

145,70

12

284.541

23.711,75

147,89

13

288.774

24.064,50

150,09

14

293.716

24.476,33

152,66

15

298.658

24.888,17

155,23

16

303.612

25.301,00

157,81

17

308.487

25.707,25

160,34

18

313.427

26.118,92

162,91

19

318.361

26.530,08

165,47

20

323.325

26.943,75

168,05

21

328.962

27.413,50

170,98

22

334.620

27.885,00

173,92

23

340.257

28.354,75

176,85

24

345.895

28.824,58

179,78

25

351.532

29.294,33

182,71

26

360.352

30.029,33

187,30

27

366.742

30.561,83

190,62

28

373.185

31.098,75

193,97

29

379.571

31.630,92

197,29

30

385.944

32.162,00

200,60

31

392.343

32.695,25

203,92

32

398.779

33.231,58

207,27

33

405.898

33.824,83

210,97

40

383.526

31.960,50

199,34

41

389.102

32.425,17

202,24

42

394.757

32.896,42

205,18

43

400.491

33.374,25

208,16

44

406.313

33.859,42

211,19

45

412.220

34.351,67

214,26

46

418.210

34.850,83

217,37

47

424.289

35.357,42

220,53

48

430.455

35.871,25

223,73

49

436.711

36.392,58

226,99

50

443.058

36.921,50

230,28

51

449.494

37.457,83

233,63

52

456.029

38.002,42

237,03

53

462.658

38.554,83

240,47

54

469.382

39.115,17

243,97

55

476.201

39.683,42

247,51

56

483.122

40.260,17

251,11

57

490.143

40.845,25

254,76

58

497.267

41.438,92

258,46

59

504.494

42.041,17

262,22

60

511.825

42.652,08

266,03

61

519.265

43.272,08

269,89

62

526.810

43.900,83

273,82

63

534.467

44.538,92

277,80

64

542.233

45.186,08

281,83

65

550.115

45.842,92

285,93

66

558.107

46.508,92

290,08

67

566.218

47.184,83

294,30

68

574.446

47.870,50

298,57

69

582.797

48.566,42

302,92

70

591.265

49.272,08

307,32

71

599.858

49.988,17

311,78

72

608.571

50.714,25

316,31

73

617.416

51.451,33

320,91

74

626.389

52.199,08

325,57

75

635.492

52.957,67

330,30

76

644.729

53.727,42

335,11

77

654.092

54.507,67

339,97

78

663.598

55.299,83

344,91

79

673.241

56.103,42

349,92

80

683.025

56.918,75

355,01

81

692.952

57.746,00

360,17

82

703.018

58.584,83

365,40

83

713.238

59.436,50

370,71

84

723.599

60.299,92

376,10

85

734.110

61.175,83

381,56

86

744.783

62.065,25

387,11

87

755.602

62.966,83

392,73

88

766.583

63.881,92

398,44

89

777.720

64.810,00

404,23

90

789.022

65.751,83

410,10

91

800.484

66.707,00

416,06

 

Løntabellen er pr. 1. maj 2020 reguleret med 2,56 %